Refine your search

Your search returned 18 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การกระจายของโรคฟันผุในฟันถาวรของเด็กไทยวัยเรียน

by คมสันต์ บุณยสิงห์ | จันทนา อึ้งชูศักดิ์.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: Distribution of dental caries in permanent teeth of Thai school children..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by วิลาวัลย์ วีระอาชากุล | วิบูลย์ วีระอาชากุล | อรุณี เจตศรีสุภาพ.

Source: ศรีนครินทร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Risk factors for dental caries in thalassemia patients at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ปริมาณฟลูออไรด์ของกลุ่มตัวอย่างน้ำดื่มประเภทบรรจุขวดขาย

by วรรณะ อภัย | ชูโชติ ธนะภูมิ | สมศักดิ์ จักรไพวงศ์.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Other title: Fluoride content of commercially bottled drinking water samples.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ประสิทธิผลของยาเม็ดฟลูออไรด์ต่อการลดโรคฟันผุระยะเวลา 3 ปี การปฏิบัติกิจกรรมการกินยาเม็ดฟลูออไรด์และความรู้เรื่องฟลูออไรด์ ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

by รุจิรา แต้มแก้ว | วิจิตรรัก วีระชัย.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: The effectiveness of fluoride tablets for dental caries reduction : 3 years study, program practive and knowledge about fluoride in BMA students, Bangplad district, Bangkok.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ประสิทธิผลการดำเนินงานโปรแกรมทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร.

by มยุรี ตติยกวี.

Source: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Effectiveness of public dental health program for primary schools under the Bangkok Metropolitan Administration in Bangkok District..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียนพิการ.

by สุณี ผลดีเยี่ยม.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: No items available :

7. Journal article
มาตรการลดการบริโภคน้ำตาลเพื่อสร้างเสริมทันตสุขภาพ.

by สุดาดวง เกรันพงษ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Oral health promotion : changing environment to reduce sugar consumption..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับสุขภาพช่องปากชายอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาระยะที่ 2.

by สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Association between tobacco smoking and oral health among males in Amphoe Chonnabot, Khon Kaen Province : phase II study..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การเปรียบเทียบการจำแนกกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งด้วยความสามารถของการเป็นบัฟเฟอร์และความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำลาย.

by ยุวดี สัมฤทธิเวช | พรศรี ปฏิมานุเกษม.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: The comparison of caries-risk identification in an adolescent group by buffer capacity of saliva and salivary pH..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ทางเลือกใหม่ในการวินิจฉัยรอยผุ

by สุวดี โฆษิตบวรชัย.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: New alternative in caries diagnosis.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
สภาวะโรคฟันผุของประชาชนไทย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง พ.ศ. 2526-2540.

by ศรีสุดา ลีละศิธร | ปิยะดา ประเสริฐสม | อังศนา ฤทธิ์อยู่ | ขนิษฐ์ รัตนรังสิมา.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: Caries prevalence and related factors in Thailand 1983-1997. | Caries prevalence and related factors in Thailand 1983-1997..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
สถานการณ์โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยกับการบริโภคน้ำตาล.

by ปิยะดา ประเสริฐสม.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: The situation of dental caries status in childhood with sugar consumption..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองต่อสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กวัยก่อนเรียน.

by วรางคณา อินทโลหิต | สลิตา อุประ | รสสุคนธ์ พานศรี.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: Child caretakers's practice and dental caries in young children. | Child caretakers's practice and dental caries in young children..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ความจำเป็นในการรับบริการทางทันตกรรมในฟันแท้ของเด็กนักเรียนวัยประถมศึกษา ตำบล ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

by ณัฐพงศ์ กนกวิรุณฑ์ | ทินกร จงกิตตินฤกร | วัลลภ ภูวพานิช.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: Dental treatment need for permanent teeth of schoolchildren at Tubskae district, Prachubkirikan province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการป้องกันฟันผุในฟันกรามถาวรซี่แรก.

by ชื่นตา วิชชาวุธ.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The caries preventive effects of fluoride varnish in first permanent molars..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305