Refine your search

Your search returned 717 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ศูนย์กลางเศรษฐกิจประจำภูมิภาค / ความหวังที่ไม่ไกลเกินจริง

by คุณาวิทย์.

Source: เส้นทางเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ดรีมทีมเศรษฐกิจในอดีตก็มีเหมือนกัน

by ปัญญา ฤกษ์อุไร.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
วิวาทะว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจมหภาค.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธ์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
สงครามเศรษฐกิจ แผนการทำลายและยึดเศรษฐกิจไทย ของมหาอำนาจต่างชาติ?

by เกริกชัย เจริญรัชต์ภาคย์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
ปัญหาพื้นฐานในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธ์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

6. Journal article
เศรษฐกิจคู่ขนาน : ควรสร้างสะพานเชื่อมอย่างไร.

by ไพโรจน์ แก่นสาร.

Source: วารสารงบประมาณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2541.

Source: รายงานเศรษฐกิจ (เบื้องต้น) ธ.ศรีนครMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
แผนรับวิกฤตเศรษฐกิจโลก.

Source: รายงานเศรษฐกิจ (เบื้องต้น) ธ.ศรีนครMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
ต้องค็อกเทลปาร์ตี้ถึงจะดี

by วีรพงษ์ รามางกูร.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
จับตามาเลเซีย : ไทยเร่งขีดความสามารถทางการแข่งขัน & เสริมบรรยากาศการลงทุน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
ภารกิจรัฐบาลใหม่ ... เรียกคืนความเชื่อมั่น ผลักดันนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
โครงการจัดทำตารางอุปสงค์ และอุปทานระยะที่ 2.

by กิ่งกมล เลิศธิตินันท์กุล.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
(สัมภาษณ์) ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

by สุชาติ เชาว์วิศิษฐ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
ยุทธศาสตร์ใหม่บีโอไอ ... ดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ.

by กาญจนา นพพันธ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305