Refine your search

Your search returned 36 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กฎพื้นฐานของแกตต์.

by บัณฑิต หลิมสกุล.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
การเจรจาว่าด้วยการค้าบริการในรอบอุรุกวัย.

Source: สถิติและข้อวิจัยเศรษฐกิจการตลาด ธ.กรุงศรีฯMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
จับตา การค้าภาคบริการภายใต้ GATS.

Source: สรุปข่าวธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

4. Journal article
GATT ความพ่ายแพ้ของผู้ชนะ

by วันวิสาข์ ชูชนม์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
สรุปการประชุมเรื่อง GATT เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมอย่างไร

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
แฉเบี้องลึกจี-7 เลื่อนถกแกตต์ไปปลายปี เน้นสะสางเศรษฐกิจภายในกลุ่ม.

by การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศผู้นำทางอุตสาหกรรม 7 ประเทศ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ภาพรวมของแกตต์ กับการมีส่วนร่วมของประเทศไทย

by ศิริพร สัจจานันท์.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ผลการเจรจารอบอุรุกวัย ต่อธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย

by กรมการประกันภัย. กองวิชาการและสถิติ.

Source: วารสารการประกันภัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
การเจรจาแกตต์รอบอุรุกวัย.

by บัณฑิต หลิมสกุล.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
แกตต์คืออะไร.

by บัณฑิต หลิมสกุล.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
ผลของแกตต์ต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ ท้าทายฝีมือรัฐบาลใหม่.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
แกตต์กับธุรกิจประกันภัย

by สุชาย เชาว์วิศิษฐ์.

Source: วารสารการประกันภัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ผลกระทบการค้าข้าวของไทยจากข้อตกลงการเจรจาแกตต์.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
ประเทศไทยหลังการเจรจาการค้าหลายฝ่าย

by ชวนชัย อัชชนันท์.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ราคา "แกตต์" เพื่อมาตรฐานความโปร่งใสของการค้าระหว่างประเทศ

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: หลากกฎหมายหลายธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305