Refine your search

Your search returned 111 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
โครงสร้างใหม่ของ กปส. จะมีตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กปส. จริงหรือ?

by จรรยา อัมหิรัญ.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
ผลการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2553.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์ฉบับพิเศษMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ท่านรู้จัก "เอสดียู" ดีพอหรือยัง: ตอนที่ 2.

by ภัทรียา สุมะโน.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
กรมโฆษณาการ.

by จุรีย์ ลิกขะไชย.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
แนะนำข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2554

by กิตติศักดิ์ หาญกล้า.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
บอกเล่า 9 สิบ ความต่างกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ระหว่างปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555

by จรรยา อัมหิรัญ.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากร กปส.

by กิตติศักดิ์ หาญกล้า.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
โครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์.

by จิตตมา จารุจินดา.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2556-2560.

by กิตติศักดิ์ หาญกล้า.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ท่านรู้จัก "เอสดียู" ดีพอหรือยัง.

by ภัทรียา สุมะโน.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

11. Journal article
กรมประชาสัมพันธ์กับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.

by นพพิชญ์ธารณ์ พรายมณี.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

12. Journal article
พระอินทร์เป่าสังข์ สัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์.

by กองบรรณาธิการ (วารสารกรมประชาสัมพันธ์).

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ก้าวไกลไปข้างหน้า.

by โอภาส เสวิกุล.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

14. Journal article
ยุทธศาสตร์กับทิศทางกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคต 5 ปีข้างหน้า

by อัตถจินดา อินทรทัต.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาวิสัยทัศน์เป็นผู้นำการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแห่งประชาคมอาเซียน

by อัตถจินดา อินทรทัต.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305