Refine your search

Your search returned 110 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี.

by สุธิศา ล่ามช้าง | นิศาชล อุ่นจิตร | โปร่งนภา อัครชิโนเรศ | นันทา เลียววิริยะกิจ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Effect of a cartoon storybook on knowledge and attitudes concerning AIDS among children having HIV-infected parents..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ความชุกและปัจจัยต่อการรักษาล้มเหลวในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในโครงการ NAPHA/NAP ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์.

by บูรพา ปุสธรรม | เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคเอดส์ของพนักงานเสิร์ฟหญิงในร้านคาราโอเกะ : อำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดนครพนม.

by วิลาวรรณ ตรงธิ | พรทิพย์ คำพอ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: Potential development for AIDS prevention karaoke female waitress one district Nakorn Phanom province.Availability: Pridi Banomyong Library;Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกในกลุ่มเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ.

by สมบัติ แทนประเสริฐสุข | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | นิรมล ปัญสุวรรณ | ศรินยา พงศ์พันธุ์ | อุษา โถหินัง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation research on projects to develop model and mechanism to prevent HIV by NGO and people with HIV networks.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
แนวคิดสำหรับเอดส์ศึกษาในกองทัพอากาศ

by กรรณิกา กออนันตกูล.

Source: แพทยสารทหารอากาศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Other title: Concept for AIDS education in Royal Thai Air Force..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพแกนนำอำเภอในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเยาวชน ในเขตสาธารณสุขที่ 14

by มยุรี ศิลป์ตระกูล | ทิติญาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Effectiveness of developmental program for district core teams in mobilizing HIV/AIDS prevention among youth in public health office region 14.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ประเทศไทยกับการป้องกันโรคเอดส์

by มีชัย วีระไวทยะ.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

8. Journal article
การประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2547.

by มนตรี คงวัดใหม่.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The assessment of prevention and alleviation of AIDS in Ranong in 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา.

by ทนงศรี ภูริศรี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: AIDS and sex education learning management model for secondary school students.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
เมื่อธนาคารโลกวิพากษ์การทำงานเอดส์ไทยอย่างถึงกึ๋น

by รุจน์ โกมลบุตร.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
การตรวจคัดกรอง anti-HIV โดยการใช้สองชุดตรวจควบคู่.

by จันทนี นิติการุญ.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การเผ้าระวังการระบาดของเชื้อเอชไอวีดื้อยาในประเทศไทย 2553.

by สุรพล เกาะเรียนอุดม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Suverillance of HIV-1 antiretroviral drug resistant strains in Thailand in 2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ผลการเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ด้วยวิธี IgG-capture BED-CEIA พ.ศ.2551.

by ศรินยา พงศ์พันธุ์ | จุฑามาศ สินประจักษ์ผล | เฉวตรสรร นามวาท | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: HIV incident using the IgG capture BED Enzyme immunoassay in Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และเจตคติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของบุคลากรในกองทัพอากาศ.

by อักษร เดชก้อง | คนึงนิจ อนุโรจน์.

Source: แพทยสารทหารอากาศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2539 [1996]Other title: The relationship between perception of AIDS, attitude in AIDS patients and health behavior related to AIDS prevention in Royal Thai Air Force personnels..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ประเมินผลโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษาเอ็ชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง.

by เครือทิพย์ จันทรธานีวัฒน์ | ภัทรษราณี ชนะแก้ว | ธีรดล อุดม | อำนวย ทาริยะอินทร์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: A formative assment to develop HIV/STD prevention and care program for young prisoners at the Central Correctional for Young Offenders, Pathumthani.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305