Refine your search

Your search returned 86 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สมุนไพรกับโรคเอดส์.

by ประไพภัทร คลังทรัพย์.

Source: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
กวาดยา แก้โรค เพิ่มภูมิต้านทาน.

by ชารีฟ หลีอรัญ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี.

by แสงเดือน กิ่งแก้ว | วันทนา มณีศรีวงศ์กูล | พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Relationships between selected factors, health behaviors and medication adherence among people living with HIV.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
พบยา d4T ใช้รักษาเอดส์ระยะยาวได้

Source: ใกล้หมอMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ของสถาบันบำราศนราดูร.

by วิโรจน์ หมั่นคติธรรม | อรุณ เหลืองนิยมกุล | วีรวัฒน์ มโนสุทธิ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Prevalence of primary HIV-1 drug resistance among patients with HIV-1 Infection/AIDS in Bamrasnaradura infectious disease institute.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

6. Journal article
ประสิทธิภาพของยาต้านวัณโรคต่อการป้องกันการป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลทดสอบทุเบอร์คุลินเป็นบวก : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตา.

by นงลักษณ์ เทศนา | อารี บุตรสอน | บุญทนากร พรมภักดี | นพดล พิมพ์จันทร์ | กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: The effectiveness of anti-tuberculosis drugs for preventive therapy in tuberculin skin test positive individuals with HIV infection : a systematic reviews and meta-analysis.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

7. Journal article
การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการเกาะติดการใช้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีของผู้ป่วย จังหวัดนราธิวาส.

by อีระฟาน หะยีอีแต.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Social support and antiretroviral adherence in Narathiwat.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

8. Journal article
ความก้าวหน้าเรื่องยาต้านเอดส์

by ประพันธ์ ภานุภาค.

Source: ใกล้หมอMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
ถึงเวลาทบทวนเอแซดที

by วิชัย โชควิวัฒน.

Source: ใกล้หมอMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
จำนวน CD 4+cell เริ่มต้นของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลอุดรธานี.

by สัญชัย พิพิธพร.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Initial CD4+ cell count on AIDS patients in Udonthani Hospital..Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (2) :

11. Journal article
ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส.

by นิรัชรา สาแล๊ะ | กิตติกร นิลมานัต | วิภาวี คงอินทร์.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The experience of Thai muslim women with HIV/AIDS receiving antiretroviral drug.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การติดตามผลการรักษาในผู้ติดเชื้อที่มีการดื้อยาต้านเอ็ชไอวีในโรงพยาบาลตรัง.

by วันทนีย์ ธัญสิริพิชญากร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Monitoring of theament in HIV-infected patients with HIV drug resistance in Trang hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

13. Journal article
ประสบการณ์การกินยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอของอาสาสมัครวัยรุ่นชายที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี : กรณีศึกษาโครงการวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์แห่งผนึ่งในกรุงเทพมหานคร.

by พีระพร แก้วอ่อน | มัลลิกา มัติโก.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Experience on poor adthernce of HIV-infacted male volunteer : a case study of the HIV clinical research project in Bangkok.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
การตรวจกรอง HLA-B*5701 ในผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานโดยวิธี Real time PCR.

by พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์ | นิภาพรรณ ลี้ตระกูล | ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน์ | วารุณี คุณาชีวะ | ทัศนีย์ ศรีวิชัย.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Screening og HLA-B*5701 in HIV infected/AIDS patients reciving first line antiretroviral theraphy using developed real PCR.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวีด้วยยาต้านไวรัสภายหลังเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 ปี.

by ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน | สุธิดา วรโชติธนัน | ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล | วาสนา นิ่มวรพันธุ์ | กฤตยา โยธาประเสริฐ | จิตรา อ่อนน้อม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Antiretroviral care and treatment service for PLWHA under national health security program, Thailand for 2 years.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305