Refine your search

Your search returned 141 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
แบบแผนการรักษาของผู้ป่วยเอดส์.

by สุธีรา ฮุ่นตระกูล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Treatment patterns of AIDS patients.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

by สถาพร ลีลานันทกิจ.

Source: ใกล้หมอMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
อาการแสดงและผลการรดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับเชื้อวัณโรคในคลินิกโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระปกเกล้า.

by มาลี เตชพรรุ่ง.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Clinical manifestation and treatment outcome of patients with both HIV and tuberculosis infection in HIV/AIDS clinic prapokklao hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
กวาดยา แก้โรค เพิ่มภูมิต้านทาน.

by ชารีฟ หลีอรัญ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี.

by แสงเดือน กิ่งแก้ว | วันทนา มณีศรีวงศ์กูล | พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Relationships between selected factors, health behaviors and medication adherence among people living with HIV.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
สมุนไพรกับโรคเอดส์

by ประไพภัทร คลังทรัพย์.

Source: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ความรู้ พฤติกรรมเสี่ยงและความคิดเห็นต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียนผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย โครงการนำร่องภาคใต้ตอนล่าง.

by ราตรี ศิริศรีตรีรักษ์ | นวลตา อาภาคัพภะกุล | หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ | นิ่มอนงค์ ไทยเจริญ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Knowldge on risk behavior and opinion on HIV/AIDS infection among the students and teachers in the school for the deaf, a pilot study in lower Southen of Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
พบยา d4T ใช้รักษาเอดส์ระยะยาวได้

Source: ใกล้หมอMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ของสถาบันบำราศนราดูร.

by วิโรจน์ หมั่นคติธรรม | อรุณ เหลืองนิยมกุล | วีรวัฒน์ มโนสุทธิ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Prevalence of primary HIV-1 drug resistance among patients with HIV-1 Infection/AIDS in Bamrasnaradura infectious disease institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ยาขนานใหม่รักษาโรคเอดส์

by เกษียร ภังคานนท์.

Source: หมอชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
อัตราและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อฉวยโอกาสของผู้ป่วยเอดส์หลังได้รับยาต้านไวรัสในสถาบันบำราศนราดูร.

by อัจฉรา เชาวะวณิช | วีรวัฒน์ มโนสุทธิ | เยาวรัตน์ อินทอง | สุทัศน์ โชตนะพันธ์ | ชยนันท์ สิทธิบุศย์ | วิศัลย์ มูลศาสตร์ | สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Rate and risk factors of major opportunistic infections in HIV/AIDS patients after antiretroviral therapy at Bamrasnaradura Infectious Diseases..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การศึกษาเชิงลึกกระบวนการใช้แพทย์ทางเลือก ในการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.

by อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ | ศาสตรี เสาวคนธ์ | ชิงชัย เมธพัฒน์ | พิศมัย หอมจำปา | ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน | อรพิน ทองดี | สุนิศา แสงจันทร์ | ศิริพร จันทร์ฉาย.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Indepth study on alternative medicine health care for HIV/AIDS.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการเกาะติดการใช้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีของผู้ป่วย จังหวัดนราธิวาส.

by อีระฟาน หะยีอีแต.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Social support and antiretroviral adherence in Narathiwat.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การยอมรับในการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ติดเชื้อเอชไอวี.

by วิลาวรรณ สมทรง | ภาสกร อัครเสวี | บุญเชิด กลัดพ่วง.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: compliance to treatment of tuberculosis patients with HIV positive..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยโปรแกรม HIVQual-T version 5.5 โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ.

by พิเชฎฐ์ จงเจริญ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The evaluation of quality treament and care for people infected with HIV / AIDS with program HIVQual-T version 5.5 in Rasisalai hospital, Sisalet province 2011.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305