Refine your search

Your search returned 398 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทางเลือกใหม่ของนักลงทุน?

by สุทัศน์ นพรัตน์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
กองทุนรวม LTF และ RMF.

by กุศล ฐินะกุล.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
กองทุนรวมผสม และกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น : สองด้านที่สอดคล้อง

by ธีระ ภู่ตระกูล.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

4. Journal article
กองทุนรวม…ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
เคล็ดลับการลงทุนในกองทุนรวม.

by อภิรักษ์ พุ่มกลิ่น.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
กองทุนรวม.

by จินตกูล ศีลวัตกุล.

Source: วารสารเศรษฐกิจ (ธ.กรุงเทพ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

7. Journal article
เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในLTF ด้วยการสับเปลี่ยนกองทุน.

by อุมาพันธ์ เจริญยิ่ง.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
กองทุนรวม...ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)...การออกกองใหม่เผชิญอุปสรรคจากภาวะตลาดต่างประเทศที่ผันผวน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

11. Journal article
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ อีกทางเลือกการลงทุนในยุคอัตราดอกเบี้ยต่ำ.

by วิสิษฐ์ จงจิตเจริญพร.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

12. Journal article
กองทุนรวม

by จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์.

Source: วิศวกรรมก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
รูปแบบกองทุนรวมของต่างชาติ

Source: ธุรกิจหลักทรัพย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

14. Journal article
ปีนี้ บลจ.ตั้งกองทุน 49 โครงการ กสิกรไทยครองตลาดสูงสุด 33 เปอร์เซ็นต์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
การลงทุนในกองทุน.

Source: กระแสธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305