Refine your search

Your search returned 170 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
"พาณิชย์" เร่งผลักดันเจรจา FTA ไทย-ตุรกี.

by กองบรรณาธิการ (Marketeer).

Source: Marketeer Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
ยางพารา การปรับตัวตามการค้าเสรีโลก.

by วิภาพรรณ วีระนะ.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
ข้อสังเกตเกี่ยวกับกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ.

by เพชรมณี ดาวเวียง.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: The International trade finance fraud..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ถั่วเหลือง : ค้าเสรีหรือโควตา เกษตรกรมีแต่ล่มสลาย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทยปี 2541.

by ธีรพัฒน์ ฐิตเมธากุล.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

6. Journal article
มะกันชี้ไทยอาจโดนตัดสิทธิด้านการค้า ตรวจพบแรงงานข้ามชาติยังถูกละเมิด

by ปองพล สารสมัคร.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ทิศทางการส่งออกของไทยปี 2000.

by กันตา จิตตั้งสมบูรณ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
แผนฯ 9 กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.

by นิตยา กมลวัทนนิศา.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
สรุปความก้าวหน้าเขตการค้าเสรีระดับทวิภาคีของประเทศไทย.

by สิทธิชัย พรหมสุวรรณ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Thailand bilateral FTA : an update..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ไทยได้อะไรจากจีนเข้า WTO.

by สำนักเจรจาการค้าพหุภาคี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

11. Journal article
แนวความคิดที่แตกต่างกันของนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมวิทยาในเรื่องการเปิดเสรีทางการค้าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ.

by กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
เจาะความพร้อมเบื้องต้นเตรียมดำเนินธุรกิจส่งออก.

by สุรกิจ จุฑาเทศ.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ส่งออกไทยเปลี่ยน GENERATION ใหม่ เปลี่ยนนิยามใหม่

by มานิตา เข็มทอง.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

14. Journal article
การส่งออกตกต่ำของไทยในปี 2539 การวิเคราะห์สาเหตุโดยวิธี ส่วนแบ่งตลาดคงที่.

by สมัย โกรทินธาคม.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
DC ในอเมริกา 5ผู้ส่งออกเชียงใหม่

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305