Refine your search

Your search returned 56 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความตกลง FTA กรอบ ASEAN…ความหวังช่วยขับเคลื่อนส่งออกไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
เขตค้าอาเซียน-จีนคืบยาก ชี้ความหลากหลายเป็นเหตุ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
แก้ไขกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: Full Text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
รู้เขารู้เรา...ก่อนเข้าสู่ AEC ตอน รู้จักใช้ประโยชน์จาก AFTA.

by นัทธมน ภูมิไชย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

5. Journal article
AFTA โอกสหรือความเสี่ยง.

by ฐิติเมธ โภคชัย.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

6. Journal article
AFTA and After ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม.

by พรรณี เช็งสุทธา | ธเนส วัฒนกุล.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
AFTA โอกสหรือความเสี่ยง.

by ฐิติเมธ โภคชัย.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
เส้นทางการเข้าร่วมวงไพบูลย์เขตการค้าเสรีอาเซียนของอินโดจีน.

by นิยม นิพัทธ์ศานต์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
AFTA โอกาสและผลกระทบต่อประเทศไทย.

by ธนาคารไทยพาณิชย์. กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ข้อสังเกตในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AEC) ประเมศไทยพร้อมที่จะเดินไปข้างนอกแล้วหรือยัง.

by สารสิน วีระผล.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
อาเซียน...ตลาดใหญ่ประชากร 570 ล้านคน.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
อาเซียน มาแรงแซงตลาดอเมริกา.

by พัลลภ ศักดารักษ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
การลดภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

14. Journal article
เบื้องหน้า-เบื้องหลัง เรื่องเล่าที่ ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ตั้งใจพูดให้คนท้องถิ่นฟัง.

by กฤติกา หยวกกุล.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีสินค้าเกษตร ตามกรอบอาฟตา (AFTA)

by ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305