Refine your search

Your search returned 4200 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กลยุทธ์การผลักดันองค์กรของคุณสู่มาตรฐานที่เหนือคู่แข่งด้วย business inteelligence competency centre.

Source: E-CommerceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
Marketing new trend-update from Japan : ตอน อายุสินค้าเหลือเพียง 3 สัปดาห์ ยิ่งผลิตมาก ยิ่งตายมาก.

by รังสรรค์ เลิศในสัตย์.

Source: For QualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

3. Journal article
ยุคของโรงงานอัจฉริยะ : เหล่าผู้ผลิตจะมุ่งสู่อนาคตให้เร็วขึ้นได้อย่างไร.

by แอนโธนี บอร์น.

Source: Electricity & IndustryMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2561 [2018]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
Soft side management (ตอน 1-10)

by วรภัทร์ ภู่เจริญ.

Source: Productivity WorldMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552-2553 [2009-2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

5. Journal article
การวิเคราะห์การคุ้มทุนกับการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน

by รุธิร์ พนมยงค์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
SCM Supply Chain Management เพิ่มประสิทธิภาพทุกกระบวนการธุรกิจสู่การแข่งขัน

Source: Business Computer MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ไอทีกับหายนะของสภาพการขาดผู้นำในองค์กร

by ปาริชาติ วัฒนยืนยง.

Source: Business Computer MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
องค์การหรือเราที่สุขภาพทรุด เราจะหยุดได้อย่างไร

by จุฑามาศ แก้วพิจิตร.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ปรัชญาการบริหารงาน

by ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, 2499-.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
ความท้าทายของการจัดการในยุคปัจจุบัน.

by ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.

Source: วารสารการจัดการสมัยใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

12. Journal article
5S Survival ตอน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

by นภาพร งามธนาคม.

Source: For QualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

13. Journal article
สร้างจิตสำนึก : หัวใจของการบริหารที่ดี.

by โกสุมภ์ วณิชชานนท์ | วรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุล.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
ซัพพลายเชน กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน.

by ธนาคารกรุงศรีอยุธยา.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
การบริหารในเชิงเศรษฐศาสตร์

by สุรพล เสาร่ม.

Source: วารสารวิทยาการจัดการ (สถาบันราชภัฏมหาสารคาม)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: No items available :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305