Refine your search

Your search returned 352 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การบริหารราชการ คือ การบริการประชาชน: แนวทางการปฏิบัติราชการ ของ นายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.

by กองบรรณาธิการ (เทศาภิบาล).

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
การจัดบริการระหว่างประเทศ การมอบให้ธุรกิจเอกชนจัดบริการแทนรัฐและการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น แนวคิดใหม่สำหรับนักบริหาร

by อมร รักษาสัตย์.

Source: วารสารข้าราชการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

3. Journal article
บรรหาร ถูกหวย ฝ่ายค้านถล่ม ยี้ ยื่นไม่ไว้วางใจ ระวังดาบนี้คืนสนอง

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ข้อคิดการบริหารงานรัฐมนตรีชุดใหม่

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ปัญหา-ทางออก และอนาคตของรัฐบาลผสม บรรหาร 1 มุมมองของสังคมวิทยา

by นพดล กรรณิกา.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
อิทธิพลของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่มีต่อการบริหารภาครัฐไทยในปัจจุบัน.

by ผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช.

Source: วารสารการจัดการสมัยใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

7. Journal article
ถลกกึ๋นฝ่ายค้านถล่มรัฐวันเปิดสภา มีข้อมูลเก่า ๆ มาขาย

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
รัฐบาลชวนขุดหลุมฝังตัวเอง

by ทวีป วรดิลก.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
รัฐหายไปไหน

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ดวงเมือง ปีชวด ให้จับตา กุมภา-มีนา การเมืองร้อนผู้นำรัฐบาลเผชิญอันตราย

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
แนวคิดการบริหารราชการ

by อนันต์ อนันตกูล.

Source: วารสารพัฒนาชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
อย่าเหยียดกลยุทธ์ ท่ามกลางสงครามทางเศรษฐกิจ

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

by กิตติเดช สูตรสุคนธ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
โปรเจ็กต์ร้อน รอนายกฯ ใหม่ตัดเค้ก

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ถูกต้องตามกฎหมาย ชอบธรรมทางการเมือง

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305