Your search returned 13 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
จับตาจีนแผนพัฒนา 5 ปี เศรษฐกิจโต 9 เปอร์เซ็นต์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ภูมิหลังธุรกิจจีน

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
จีน : มิติใหม่ทางเศรษฐกิจ (1)

by พิสิฎฐ ภัคเกษม.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
จีนกับการสร้างเครือข่ายการเงินการธนาคาร

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Source: Strategy + marketingMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
จีนเนื้อหอมเศรษฐกิจขยายร้อนแรง

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
จีนกับอินเดีย

by ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ห้าสิ่งที่หายไป : บทเรียนที่สหรัฐฯ (และไทย) ได้จากจีน.

by พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

8. Journal article
การฉกโอกาสภายใต้พลวัตจีน

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
วิวัฒนาการของทุนนิยมจีนหลัง ค.ศ.1992.

by สุวินัย ภรณวลัย.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

10. Journal article
หน้าต่างลงทุนไทยในต่างประเทศกัมพูชา เวียดนาม จีน.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

11. Journal article
จีน: โอกาสทองของไทย โอกาสทองของการท่าเรือฯ

by อดิสรณ์ อโนทัยสินทวี | วราภรณ์ วงษ์ศิริ.

Source: นิตยสารการท่าเรือMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546-2547 [2003-2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีน : นัยต่อไทยและอาเซียน.

by อักษรศรี พานิชสาส์น.

Source: เอเชียปริทัศน์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017]Other title: China s 13th five year plan : its implications for Thailand.Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

13. Journal article
ผลการศึกษาของ FAO เรื่อง ผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และ อินเดียต่อตลาดสินค้าเกษตรโลก.

by วรีพร โพธิ์จีน.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305