Refine your search

Your search returned 66 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

by สมพันธ์ เตชะอธิก.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
ถกปัญหาสิ่งแวดล้อมบนเวที สิ่งแวดล้อมไทย 39

by จารึก รัตนบูรณ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
ความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อม

by สุชิน หาญสงคราม.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
สิ่งแวดล้อมไทย ใครจัดการ รัฐ ธุรกิจ หรือประชาชน?

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475-.

Source: ท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ภาวการณ์สิ่งแวดล้อมใน 5 ปีข้างหน้า

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Source: สยามอารยะMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
ดร. อาชว์ เตาลานนท์ กับงานปลูกฝังสร้างลำนึกให้คนรุ่นใหม่

by เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์.

Source: สยามอารยะMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
บทบาทของกรมการปกครองกับการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

by ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

8. Journal article
Farm in the city พื้นที่สีเขียวเยียวยาสังคม.

by พรรณรวี ชัยอิ่นคำ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by เบญจกุล มะกะระธัช.

Source: ท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

10. Journal article
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

by ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.

Source: นิตยสารท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
นักปกครองท้องที่กับการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by สันติ เหล่าบุญเหลี่ยม.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

12. Journal article
รายงานการสัมมนาเปิดถ้ำทะเล สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืนหรือยับเยิน

by สุจิตรา มาถาวร.

Source: สยามอารยะMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
รายงาน EIA โครงการไร้คนรับผิดชอบ กระทบสิ่งแวดล้อม กระเทือนสังคม

by จารึก รัตนบูรณ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
เป็นปลื้มสุดๆ ไทยติด 10 อันดับโลกแก้ปัญหาโลกร้อน.

Source: ผู้นำท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม.

by โสภารัตน์ จารุสมบัติ.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305