Refine your search

Your search returned 61 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
หมายเหตุเศรษฐกิจโลก

by โอสถ สุจารี.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

2. Journal article
การปรับตัวของไทย เพื่อเตรียมรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในทวีปยุโรปและอเมริกา

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

3. Journal article
โลกานุวัตรกับการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจโลก

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ต่อ)

by วัชนา สังข์รัศมี.

Source: วารสารคู่แข่งMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

5. Journal article
การรวมกลุ่มทางการค้า (Trade Bloc)

by ฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

6. Journal article
เหลี่ยมเศรษฐกิจ แนวคิดใหม่ของความร่วมมือในภูมิภาค

by สฤษฎ์เดช มฤคทัต.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
เส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

by จำนงค์ ภควรวุฒิ.

Source: กินรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai, English Publisher: 2539 [1996]Other title: Leading towards economics quadrangle.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
การรวมกลุ่มทางการค้า โดย ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์

by ธนาคารไทยพาณิชย์. ฝ่ายวิจัยและวางแผน.

Source: ว.ส.ท.เทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

9. Journal article
แนวความคิดทั่วไป เกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้าระดับภูมิภาค.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

by สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

11. Journal article
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ : ความเจริญที่ต้องผจญ

by เกริกไกร จีระแพทย์, 2486-.

Source: วารสารนักบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]; 2537 [1994]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

12. Journal article
การสัมมนาประเทศไทยจะแสวงประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไร

by วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองสังคมจิตวิทยา.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

13. Journal article
ผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับรัฐมนตรีการค้าของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3.

by สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

14. Journal article
จ่อคิวดัง.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : จุดดับของ WTO?.

by กองการต่างประเทศ.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305