Refine your search

Your search returned 25 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ลักษณะของผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธชินราชที่ส่งต่อไปโรงพยาบาลทีี่่มีศักยภาพสูงกว่า.

by สุรพงษ์ สุขุปัญญารักษ์ | มยุรี สุขุปัญญารักษ์ | ฐานา ธรรมคุณ.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Characteristics of patients of Buddhachinaraj Hospital whom referred to higher facilities hospitals..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ตัวกำหนดพฤติกรรมการส่งต่อผู้ป่วยของผู้ให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช.

by พรกมล ทิพย์สุขุม | สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง | เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Determinants of referral service behavior of primary care providers, Nakhon Si Thammarat province.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
การพัฒนาแบบจำลองระบบการส่งต่อผู้ป่วยกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.

by ศิริวรรณ ขัตติยวิทยากุล | นงพงาม ลีลายนะ.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Development of structural model for the health referral system: case study of Nakhon Ratchasima province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.

by วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Emergency medical service (EMS)..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กับศูนย์บริการสาธารณสุข.

by ชาติชาย วงษ์อารี | ปีนณฬยาข์ สุนารทพิณ.

Source: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
สถานการณ์การรับการส่งต่อของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ที่โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ปี 2546-2550.

by สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ | สาธร จรัสดำรงค์วัฒน์ | สุมิตรา สมยาราช | สุทัศน์ ศรีวิไล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Change of orthopedics referred cases to Chiang Rai Regional Hosptial during 2003-2007..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบส่งต่อในบริการสุขภาพจิต จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2544.

by ศรีเรือน ฝางนอก.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Opinion surveys on development of mental health service referral system Srisaket Province, 2002..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
แนวปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจหรือสงสัยเป็นโรคหัวใจ /[โดย] คณะอนุกรรมการโรคหัวใจในเด็ก.

by คณะอนุกรรมการโรคหัวใจในเด็ก.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: Guideline management in transferring a suspected case or a case of heart disease..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ระบบส่งต่อผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล.

by ปวีณา แตงสี | กุลชาติ มีทรัพย์หลาก | กรรณิการ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา.

Source: สาร NECTECMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (2) :

10. Journal article
Evaluation of the referral system for pregnant women with complication in Khon Kaen Province.

by Thitiporn Siriwachirachai | Banyen Saenrian | Porntima Jarasphan | Pisake Lumbiganon | ฐิติพร สิริวชิรชัย.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขSource: Journal of Health ScienceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: การประเมินระบบการส่งต่อผู้คลอดที่ทีภาวะแทรกซ้อนในจังหวัดขอนแก่น..Online access: Full Text Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การศึกษาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคจากศูนย์วัณโรคเขต 6.

by วิววรรธน์ มุ่งเขตกลาง | สุภาพ โปรยบำรุง | สมหญิง วงศ์กาฬสินธุ์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: The study on referral system of tuberculosis patients from 6th Zonal Tuberculosis Center..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การส่งปรึกษาต่อ ตอบกลับที่ศูนย์ปฐมภูมิ คูคต: กรณีศึกษาเพื่อการพัฒนา.

by นิตยา ทนุวงษ์ | นรภัทร ปานเนียม | สุมาลี บุญเลิศ.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The miracle of RNA interference in the modern medical rearch.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การศึกษาสถานการณ์การส่งต่อผู้ป่วยในเขตและนอกเขตเครือข่ายประกันสุขภาพในผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา.

by ปราณี พันธุ์มงคล.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Referral situation of patients with universal health care coverage system at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การให้การปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์.

by อุษา เชื้อหอม.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Other title: AIDS counselling..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การศึกษาผู้ป่วยระบบส่งต่อ เพื่อการรักษาโรคกระดูกและข้อของห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 19 เม.ย.44-30 มิ.ย.47.

by สุกรม ชีเจริญ.

Source: วารสารโรงพยาบาลราชวิถีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Study of the referred patients of Orthopaedic Out patient Department Rajavithi Hospital from April, 19, 2001 to June 30, 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305