Refine your search

Your search returned 1509 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วิกฤตการณ์ทางการเงิน และผลกระทบของมาตรการเสริมสร้างความมั่นคง.

by ปราการ อาภาศิลป์.

Source: ชีพจรเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

2. Journal article
ไทย : ศูนย์กลางทางการเงินในอนาคต.

by ชุติมา คำปุ้ย.

Source: สรุปข่าวธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
ปริมาณเงิน M2a.

by ถนอมนวล โพธิสุนทร.

Source: รายงานเศรษฐกิจรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

4. Journal article
ปัญหาสถาบันการเงินต้องเร่งแก้ก่อนหนี้ดี 6 แสนล้านจะเป็นหนี้เสีย.

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
ธปท.คงแผนสำรองเงินสดแบงก์ อ้างใช้เป็นเครื่องมือทางการเงิน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

by ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว, 2490-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
เฟดมั่นใจเศรษฐกิจฟื้น : ส่งสัญญาณถอยจากมาตรการเสริมสภาพคล่อง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
ผลกระทบและแนวทางแก้ไขด้านการเงิน

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเงินในภูมิภาค

by สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ฝ่ายนโยบายการธนาคาร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
แผนพัฒนาระบบการเงิน อนาคตสถาบันการเงินไทย.

by ศิณีย์ สังข์รัศมี.

Source: วารสารคู่แข่งMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ทางตันของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน.

by รุ่งเรือง พิทยศิริ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
เงินนอกระบบคืนชีพจุดบอดการบริหารของใคร?

by ศิขริน ประไพวัฒนา.

Source: ผู้นำธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
11 มาตรการของก.ล.ตจำเป็นสำหรับการพัฒนาระยะยาวแต่ระยะสั้น ตลาดหุ้นยังคงซบเซา.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
ระบบการเงินไทยควรวางใจไว้ที่ไหน?

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
สรุปผลสัมมนาทางวิชาการสาขาการเงิน : เรื่อง "ผู้บริหารวางแผนทางการเงินอย่างไร เพื่อรับวิกฤตการณ์การเงินในปี 2524.

by จินดาพันธุ์ รัตนากร.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2524 [1981]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305