Refine your search

Your search returned 114 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีรีไฟแนนซ์

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย | ฤทธิชัย งดงาม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial restructuring): เหตุผลและวิธีทางการเงิน

by เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
โครงสร้างทางการเงินและการลงทุน: เรื่องเก่าที่ถูกเล่าใหม่

by พันทิศา ภาวบุตร.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
10 กฎทองเกี่ยวกับเงิน.

by สุธี พนาวร.

Source: Productivity WorldMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

5. Journal article
บริษัทจดทะเบียนกับการปรับตัว เพื่ดรับมือความผันผวนของค่าเงินบาท.

Source: วารสารตลาดหลักทรัพย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

6. Journal article
ซิตี้แบงก์จับนักข่าวฝึกค้าเงิน ซื้อขายจริงผ่าน Bourse Game

by ชญานิจฉ์ ดาศรี.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
เจาะวิชั่นเอ็มดีซิลค์สแปนดอทคอมกับกลยุทธ์ที่ปรึกษาทางการเงินครบวงจร.

Source: E-commerceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
การจ่ายเงินปันผล 100 เปอร์เซ็นต์ ดีหรือไม่

by ฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

9. Journal article
โครงสร้างเงินทุน (ตอน 1-4)

by ธนเดช มหโภไคย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

10. Journal article
สัญญาณเตือนภัยจากลูกหนี้เจ้าปัญหา.

by องอาจ ฉันทสมบัติ.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

11. Journal article
การวิเคราะห์การตัดสินใจจ่ายลงทุน.

by อัญชลี พิพัฒนเสริญ.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

12. Journal article
Bloomberg.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [ผู้แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

13. Journal article
กรีนเมล (Green mail) คืออะไร และป้องกันได้อย่างไร

by สุวรรณ วลัยเสถียร.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ถึงเวลาหรือยัง ที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้วางแผนทางการเงิน.

by ธีระ ภู่ตระกูล.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

15. Journal article
ค่าตอบแทนกรรมการ: กำหนดอย่างไรให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบและเป็นธรรม

by คณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย.

Source: วารสารตลาดหลักทรัพย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305