Refine your search

Your search returned 352 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การเป็นคนใฝ่รู้.

by ศักดา ดาราวรรณ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
เรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ.

by รุ่งโรจน์ มหาชัยเอกอารี.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

3. Journal article
การปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสังคมไทย

by สนอง เครือมาก.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ฟื้นฟูวัฒนธรรมการเรียนรู้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง.

by อรศรี งามวิทยาพงศ์.

Source: วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัครMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
การเรียนรู้ : ง่ายหรือยาก?

by สุพานี สฤษฎ์วานิช.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความรู้ต่อลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

by ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน | ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ | อรุณรัตน์ คันธา | ธารณี ลิ้มพงศธร.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effect of clinical teaching methods using portfolio and knowledge market on self-directed learning of student in program of nursing specialty in nursing mangement..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบโครงงานในสภาพแวดล้อมห้องเรียนเสมือน สำหรับการสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษา.

by กันยารัตน์ ดัดพันธ์ | เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร | กุลธิดา ท้วมสุข.

Source: วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Impact factors on the learning achievements in a virtual classroom environment using a project-based learning approach in information literacy course teaching at higher education.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
ประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาของพยาบาลไทย. .

by สุพัสตรา เสนสาย | วาสินี วิเศษฤทธิ์.

Source: วารสารเกื้อการุณย์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: WORKING EXPERIENCES IN THE UNITED STATES OF AMERICA OF THAI NURSES.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
สไตล์การเรียนรู้แบบไหนที่ใช่เรา?.

by นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

10. Journal article
คนไทยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต+มีคุณภาพ.

by อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507- | อนิวัตร ประกิจวรพงษ์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) ของนิสิตวิชาโทภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

by ญาณิสา บูรณะชัยทวี.

Source: วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
กิจกรรมพี่สอนน้องจาก ร.ร.ห้วยยอด จ.ตรัง ถึง ร.ร.ห้วยม้าลอย จ.สุพรรณฯ เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรียนปนเล่น"

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

13. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง พนักงานของบริษัทผลิตน้ำมันพืช.

by สุภัสทรา สันติวัฒนา.

Source: วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Factors influencing self-directed learning readiness employees of vegetable oil factory..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
บทเรียนจากการศึกษาไทยสู่ การศึกษาแพทย์ และสาธารณสุขไทย.

by ยง ภู่วรวรรณ.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
เมื่อใคร ๆ ก็ไม่อยากเป็น "เป็นที่โหล่"

by ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305