Refine your search

Your search returned 17 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน คลีนิกเบาหวาน โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง.

by สมชาย ศุภวาทิน.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: The efficacy of health education diabetic programe at DM Clinic Bankhai Hospital Rayong..Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

2. Journal article
กรณีศึกษา : การศึกษาการสนับสนุนจากบุคลากรทีมสุขภาพที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคปอดในคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลท่าศาลา.

by เกียรติกำจร กุศล | ชัยยศ อุเด็น.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: A study of health team's support for pulmonary tuberculosis patients in the tuberculosis clinic at Thasala Hospital..Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
พฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานหลังเข้าค่ายเบาหวาน โรงพยาบาลกุมภวาปี.

by สุภาวดี คูหาทอง.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The behaviors of diabetes mellitus patients post DM camp Kumpawapee Hospital, Udonthani province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์.

by ดวงกมล จันทร์นิมิตร | สิรินาถ มีเจริญ | เบญจวรรณ จงมหาศาลชัย | จารุวรรณ โอสถธนากร | นฤมิตร ดิษบรรจง.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2542 [1999]Other title: Factors affected self-care behavior of diabetes mellitus patients attending diabetes mellitus clinic Uttaradit Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การประเมินโครงการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือด และเบาหวาน ในเขตสาธารณสุขที่ 9.

by กอบโชค วุฒิโชติวณิชย์กิจ | ชวลิต แก้วกก | ภัทริกา สุริยะ | ก้องหล้า มารศรี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The evaluation of cardiovascular disease and diabetes mellitus prevention and control programme in Public Health Region 9..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การศึกษาคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านม และได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด.

by อุบล จ๋วงพานิช | รัชนีพร คนชุม | สมจิตร์ หร่องบุตรศรี.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2541 [1998]Other title: Quality of life and self care behavior in breast cancer patients receiving adjuvant chemotherapy..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การใช้โปรแกรมการสอนสุขภาพจิตแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคจิตจากสุราที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีธัญญา.

by อุษณีย์ กันน้อย.

Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: A study of using group teaching in mental health program on mental health self-care behavior of alcoholic psychosis patients, Srithanya Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออกเพียงบางส่วนและไ้ด้รับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด.

by วิภาพร เอกศิริวรานนท์ | เอมอร ชินพัฒนะพงศา | กนกพร นาคะรัต.

Source: วารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: A comparative study of post operative anxiety level in women with breast conservation and mastectomy..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ประสิทธิผลของการให้ความรู้ร่วมกับการใช้คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน.

by ทวีสุข ปทุมานุสสรณ์ | ปราณี กาญจนวรวงศ์ | เบญจวรรณ พุกจรูญ | สุเชาวนี อิทธิวิทย์ | ยุวดี เกตสัมพันธ์ | สุจิตตรา พงศ์ประสบชัย.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The effectiveness of patient education program using instruction booklet for diabetes patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ประเมินผลโครงการการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช.

by วนิดา รัมมนต์ | เบญจวรรณ สามสาลี | สำราญ บุญรักษา.

Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2542 [1999]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในผู้ป่วยโรคจิตเภท ก่อนและหลังเข้ากลุ่มวางแผนจำหน่ายในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา.

by สมสกุล สุภัทรพันธุ์.

Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2543 [2000]Other title: An efficiency of discharge planning by group process in schizophrenic patients at Somdet Chaopraya Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ประสิทธิผลของโครงการให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีภาวะหมดระดู โรงพยาบาลสุโขทัย.

by รตินันทน์ เตชะสืบ.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Effectiveness of knowledge programming for menopausal women in Sukhothai Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ผลการสอนอย่างมีแบบแผนร่วมกับการใช้กลุ่มประคับประคองต่อการเพิ่มความร่วมมือของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์.

by พรทิพย์ ลีลาอนันตกุล | ประณีต ส่งวัฒนา | ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Effects of planned teaching complement with support group to enhance compliance in patients receiving antiretroviral therapy.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
ผลการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดทางนรีเวชกรรมต่อความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อกลับไปอยู่บ้าน.

by สมบูรณ์ บุณยเกียรติ | ปิยธิดา นิลศรีกุล | ทัศนียา เล่งไพบูลย์.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Effects of promoting patient participation to knowledge in self-care on recovery gynecological surgery at home..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ประสิทธิผลของการให้ความรู้ร่วมกับการใช้คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับผู้ป่วยหลังคลอด.

by สุจิตตรา พงศ์ประสบชัย | เพ็ญจันทร์ จรเจริญ | สุพรรณี เลิศผดุงกุลชัย | นงนุช ภูกาธร | เพียงเพ็ญ ธัญญะตุลย์ | กิตินันท์ สิทธิชัย | ยุวดี เกตสัมพันธ์ | ปราณี กาญจนวรวงศ์.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2547 [2004]Other title: The effectiveness of patient education program using instruction booklet on brest feeding patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305