Refine your search

Your search returned 28 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วิธีหยุดไฟในตับ ป้องกันความดันโลหิตสูง.

by ศรันยา สาครินทร์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563 [2020]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
How-to prevent hyper-tension คู่มือลดเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง.

by ศิริกร โพธิจักร.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563 [2020]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
กินดีอยู่ดี ตอนที่ : 8 ลดอาหารเค็ม

by แก้ว กังสดาลอำไพ.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2561 [2018]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงในญาติผู้ป่วยความดันโลหิตสูง.

by มลฤดี เพ็ชร์ลมุล.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Preventive behavior related to knowledge and perception of hypertension among hypertensive patient's relatives.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
อัตราความสำเร็จในการทำหัตถการการเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดำของต่อมหมวกไตในผู้ป่วยที่มีภาวะอัลโดสเตอโรนสูง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.

by ชัชชาญ คงพานิช | ไพบูลย์ คูหเพ็ญแสง | ศุภขจี แสงเรืองอ่อน.

Source: เวชสารแพทย์ทหารบก Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: the, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Successful rate of Adrenal Venous Sampling (AVS) in primary Aldosteronism at Phramongkutklao Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ความดันโลหิตสูง

by สันต์ หัตถีรัตน์.

Source: หมอชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดปทุมวนาราม.

by เพ็ญจันทร์ เสรีวิวัฒนา | ศรัณยา โฆสิตะมงคล | วันดี โตสุขศรี | วรนุช เกียรติพงษ์ถาวร | อัจฉริยา พงษ์นุ่มกุล | รัตนาภรณ์ คงคา | จินตนา เหลืองสุวาลัย.

Source: วชิรสารการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ผลของโปรแกรมเสริมพลังสี่ขั้นตอนต่อการบริโภคอาหารต้านความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก.

by ปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ | ภรณี วัฒนสมบูรณ์ | วราภรณ์ เสถียรนพเก้า.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Effects of a four-step empowerment program on dash-diet consumption among hypertensive elderly in the Banthatong Elderly Club, Pitsanuloke Province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
Prevalence of increase in nocturnal blood pressure in type 1 diabetes.

by นภา ศิริวัฒนากุล | ธนรัตน์ ชุนงาม | ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์.

Source: วารสารโรคหัวใจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
Pheochromocytoma.

by วีรนุช รอบสันติสุข.

Source: วารสารอายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

11. Journal article
ภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวานกรณีศึกษาในโรงพยาบาลลำพูน.

by วิวัฒน์ เชวงชัยยง.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดตะคริวในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง.

by พานทิพย์ แสงประเสริฐ | พีระ บูรณะกิจเจริญ | สุรชัย สราวิช.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The associated factors to the cramps in hypertensive patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ผลของโปรแกรมควบคุมความดันโลหิต ต่อความเชื่อด้านสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพ ปริมาณโซเดียมที่ได้รับ และระดับความดันโลหิตของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน.

by ปิยรัตน์ ชลสินธุ์ | จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย | นรีมาลย์ นีละไพจิตร | นพวรรณ เปียซื่อ.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Impact of a Blood Pressure Regulating Programme on Health Beliefs, Health Behaviour, Amount of Sodium Intake and Hypertension Levels in Community Members with Hypertension.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
Angiotensin-converting enzyme inbitors.

by นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์.

Source: วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2532 [1989]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การรักษาแบบประคับประคองสำหรับภาวะครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรง.

by อติวุทธ กมุทมาศ | ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล | จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: Conservative management of severe preeclampsia..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305