Refine your search

Your search returned 266 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เศรษฐกิจจีน สหรัฐ ดอกเบี้ยและราคาน้ำมัน

by วีรพงษ์ รามางกูร.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
จากสังคมความรู้ สู่เศรษฐกิจข้ามชาติ

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศสำคัญปี 2539.

by ชิยาวรรณ จงวัฒนา.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์.

by สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2496-.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article

by สมนึก แตงเจริญ.

Source: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (4) :

6. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2544 และแนวโน้มปี 2545.

by ธนพร เศรษฐอุดม.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

7. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก ครึ่งแรกของปี 2542 และแนวโน้ม.

by วัฒพล สมจิตต์.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

8. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 42.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

9. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจโลกไตรมาสแรกของปี 2534.

Source: เศรษฐกิจต่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
เศรษฐกิจโลกปี 2535 และแนวโน้มปี 2536.

Source: สรุปข่าวธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

11. Journal article
ทฤษฎีสามโลกใหม่ การข้ามขั้นทางเศรษฐกิจ และการจัดระบบเศรษฐกิจโลก ว่าด้วยระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่

by ทรงศักดิ์ สายเชื้อ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ทฤษฎีสามโลกใหม่ การข้ามขั้นทางเศรษฐกิจและการจัดระบบทางเศรษฐกิจ ว่าด้วยระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่

by ทรงศักดิ์ สายเชื้อ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
โออีซีดีย้ำชาติร่ำรวยลดขาดดุลงบประมาณ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
ตะเกียบ ช้อนส้อมและการวิ่งไล่กวดทางเศรษฐกิจ.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธ์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
เอเชียศตวรรษที่ 21 เป็นภูมิภาคเปิด เพิ่มอำนาจเวทีการเมืองโลก.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305