Your search returned 6 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
2. Journal article
การนำ ระบบ เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ มาใช้ในงานศุลกาการ

by กรมศุลกากร กองแผนงาน.

Source: วารสารศุลกากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

3. Journal article
เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของสภาหอการค้า

by ประยูร เถลิงศรี.

Source: วารสารศุลกากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

4. Journal article
ระบบ e-payment รับชำระค่าภาษีสินค้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

by พัชรินทร์ กาญจนฐิติวรณ์.

Source: E-CommerceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
คำว่า ค่าภาษี รวมถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือไม่

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
เงินชดเชยค่าภาษีอากร หนึ่งในมาตรการสนับสนุนผู้ส่งออก

by สำนักมาตรฐานกรรมวิธีภาษี. กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจปฏิบัิติการภาษีมูลค่าเพิ่ม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305