Refine your search

Your search returned 407 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เปรียบเทียบระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาพิเศษและงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

by สมรักษ์ รักษาทรัพย์.

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
เงินงบประมาณหรืองบพัฒนา ส.ส.อยู่ที่ไหนก็รั่วไหล

by อู่ทอง.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
ปฏิกิริยามาเลเซียต่อการเพิ่มงบฯ อาวุธของไทย

by วิชัย เชิดชีวศาสตร์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ส่งสุข ภัคเกษม ประชุมลับเผยชื่อกรรมาธิการเกมเรียกร้องความสนใจของใครบางคน

by วีระพันธ์ วุฒิบุญญะ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
ผ่างบฯกองทัพปี39 เจอทากน้อยในหอยเขียว

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการับ-จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

7. Journal article
สมคิดชู คิดใหม่ สู้ศึกงบฯ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

8. Journal article
มองการเมืองจากทรัพยากร

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
รัฐบาล ชวน งัดแผนเด็ดจัดสรรที่ดิน-สร้างถนน-พัฒนาแหล่งน้ำโชว์ผลงาน สุดฝีมือ ปี 2537

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ล้างบางงบประมาณ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
นายแบงก์ชี้งบประมาณ 36 กระตุ้นเศรษฐกิจแค่ผิวเผิน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
สหประชาธิปไตยควรถ่ายทอดการพิจารณางบประมาณปี 2537 หรือไม่

by วีรพันธ์ วุฒิบุญญะ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

13. Journal article
ดุสิต โสภิตชาชำแหละงบประมาณปี 37 รัฐบาล

by วุฒิ นนทฤทธิ์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
งบ ส.ส.เลิกได้ก็ดี

by บรรณาธิการบริหาร.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

15. Journal article
งบประมาณปี 2530

Source: วารสารข้าราชการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2529 [1986]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305