Refine your search

Your search returned 38 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
บมตอบ "พิพัฒน์ พสุธารชาติ": ว่าด้วย Max weber.

by ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-.

Source: รัฐศาสตร์สาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Online access: View online article Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

2. Journal article
ความสัตย์จริงนำการเมืองเข้มแข็งและยั่งยืน.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
โบราณคดีประยุกต์ว่าด้วยการขาดจริยธรรมทางการเมือง : ศึกษาภาพสะท้อนผ่านวาทกรรมข่าวสารการเลือกตั้งทางหนังสือพิมพ์.

by พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

4. Journal article
ระบบจริยธรรมนักการเมือง (Political good governance)

by ปรีดา กุลชล.

Source: DomeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
โบราณคดีประยุกต์ว่าด้วยการขาดจริยธรรมทางการเมือง ศึกษาภาพสะท้อนผ่านวาทกรรมข่าวสารการเลือกตั้งทางหนังสือพิมพ์.

by พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์.

Source: JC journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

6. Journal article
จริยธรรมกับระบอบประชาธิปไตย

by อาจารย์มหาวิทยาลัย.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ผู้นำทางการเมืองกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมประชาธิปไตย.

by สนธิกาญจน์ เพื่อนสงคราม.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

8. Journal article
การตรวจสอบจริยธรรมนักการเมือง.

by เผด็จการ ด้วงโท.

Source: วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: Inspection of politician's ethics..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
จรรยาข้าราชการ: กลไกการถ่ายทอดทางอุดมการณ์ต่อความต้านทานทางการเมือง.

by ขนิษฐา สารพิมพา.

Source: JC journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

10. Journal article
ปาฐกถา เรื่อง "จริยธรรมในโอกาสครบรอบ 12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน.

by เพลินตา ตันรังสรรค์.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

11. Journal article
ปัจจัยด้านจริยธรรมที่ส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ.

by ศิริพร แย้มนิล | จินตนา บิลมาศ.

Source: วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2551 [2008]Other title: Ethical causal factors influencing prople's trust in the public sector..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (1) :

12. Journal article
ธเนศ วงศ์ยานนาวา กับการอ่านมักซ์ เวเบอร์ ผ่านเทววิทยาทางการเมือง.

by พิพัฒน์ พสุธารชาติ.

Source: รัฐศาสตร์สาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: View online article Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

13. Journal article
ค่านิยมที่แปรเปลี่ยนไป.

by วีณารัตน์ เลาหภคกุล.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
การดำเนินการกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำหน่งทางการเมือง.

by อดิศร ร่มสนธิ์.

Source: วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
การเมือง วัด และทักษิณ

by วิทยา ด่านธำรงกูล.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305