Refine your search

Your search returned 19 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
"กลุ่มบำบัด"ทางเลือกเยียวยาหัวใจคน.

by ศุภรา กันตะพัฒนะ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย.

by สุวดี ศรีวิเศษ | สายชล ยุบลพันธ์ | อิงคฎา โคตนารา | วัชนี หัตถพนม | สโรชา บางแสง.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Problem solving therapy group in patients with depressive symptoms and suicidal risk.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การศึกษาการใช้กลุ่มจิตบำบัดประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีธัญญา.

by วิบูลย์ ชานวิทิตกุล | รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: A study of using group support psychotherapy on depression among patients with chronic schizophrenia, Srithanya Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การใช้กลุ่มบำบัดแบบ Matrix model ในผู้ป่วยติดสุรา : ติดตามผล 2 ปี.

by ชัชวาลย์ ศิลปกิจ | รุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: The use of matrix group therapy in alcohol dependent patients : two-year follow-up..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ผลของกลุ่มจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.

by ศิริลักษณ์ ปัญญา | เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ | พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย.

Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: The Effect of Group Interpersonal Psychotherapy on Depression among Patients with Depressive Disorder.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การจัดกลุ่มกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช.

by ถวิล นภาพงศ์สุริยา.

Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2531 [1988]Other title: Group activities for mentally ill patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
เทคนิคการทำกลุ่มจิตบำบัด.

by สมสกุล สุภัทรพันธุ์.

Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2532 [1989]Other title: Technique of groups psychotherapy..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การตระหนักรู้ของผู้เรียนต่อปัจจัยบำบัดของยาลอมจากกลุ่มสาธิตจิตบำบัดของชมรมนักจิตบำบัดแห่งประเทศไทย.

by บุณยวีย์ เสนาบุญญฤทธิ์.

Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Learner's awareness of Yalom's therapeutic factors in group psychotherapy demonstration of the Thai Association of psychotherapists.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
ผลของการใช้กลุ่มบำบัดแบบประคัับประคองที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเภทวัยรุ่น.

by สุนีย์ เอกวัฒนพันธ์.

Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2531 [1988]Other title: Effects of using therapeutic supportive group on adolescent schizophrenic patients' behaviors..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลและผู้ป่วยจิตเวช ของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด.

by กัลยา ภักดีมงคล | ภาวินี ธนบดีธรรมจารี.

Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2542 [1999]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การฝึกทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีธัญญา.

by สุรพิน แท่นรัตนกุล | สุนีย์ เอกวัฒนพันธ์ | ณัฏฐวดี รัตนานิคม.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The social skills training of chronic psychiatric patients in Srithanya Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
Profile of a HIV/AIDS therapy group.

by Caffrey, Paul A.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2537 [1994]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ผลของการทำกิจกรรมกลุ่มแก้ไขปัญหาต่อสุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยจิตเวช.

by อัมพร กุลเวชกิจ | ดวงแก้ว รอดอ่อง.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2542 [1999]Other title: Effect of group activity therapy on mental health of family members of psychiatric patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ผลการทำจิตบำบัดกลุ่มต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวช.

by นงคราญ ผาสุข | ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์ | วัลลีย์ กนกวิจิตร.

Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Other title: Effects of using group psychotherapy on psychiatric patients' behaviors..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ผลของการทำจิตบำบัดกลุ่มต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวช.

by นงคราญ ผาสุข | ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์ | วัลลีย์ กนกวิจิตร.

Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Other title: Effects of using group psychotherapy on psychiatric patients' behaviors..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305