Refine your search

Your search returned 242 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ส่งออก-นำเข้าจีนเดือนพฤศจิกายน 2551 หดตัว .... สะท้อนเศรษฐกิจจีนชะลอตัวมากขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
จะเป็นอย่างไรเมื่อเศรษฐกิจจีนลดความร้อนแรง.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
เศรษฐกิจจึนเข้าสู่เสถียรภาพ.

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
การปฏิรูประบบเศรษฐกิจของจีน.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2532 [1989]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
จีน..."ตลาดที่ดีพอ".

by ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
เศรษฐกิจจีน ฟองสบู่ วิกฤต!

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
จีนคืนชีพทาบรัศมีมหาอำนาจอเมริกัน

by พูนทรัพย์ วัธนวงส์ศิริ.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

8. Journal article
ทิศทางเศรษฐกิจจีนหลังโอลิมปิค 2008 : ปรับโครงสร้างเพื่อเติบโตอย่างสมดุล.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
อำนาจละมุนของจีน.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
ข้อมูลการค้าการลงทุนในประเทศจีน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
เศรษฐกิจเอเชีย เริ่มเชื่อมโยงเป็นระบบ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เมื่อเศรษฐกิจจีนร้อนจี๋

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ชายฝั่งทะเลจีนศูนย์กลางแห่งแปซิฟิก

by เบลเลอร์, วิลเวียม.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

14. Journal article
เศรษฐกิจเสรีของจีน การขยายกรงนกหรือปล่อยนกออกจากกรง

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

15. Journal article
มังกรผงาดฟ้า จีนสู่ศตวรรษที่ 21

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305