Refine your search

Your search returned 100 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
พยุงกิจ แจงสี่เบี้ยท่าเรือ

by พยุงกิจ จิวะมิตร.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ท่าเรือเชียงแสนประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศไทย

by อดิสรณ์ อโนทัยสินทวี.

Source: นิตยสารการท่าเรือMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
บทบาทภาคเอกชนต่อการพัฒนาท่าเรือไทย

by สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง.

Source: วารสารการพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

4. Journal article
พัฒนาท่าเรือไทย หนุนค้าต่างประเทศ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
เปิดแผนท่าเรือกรุงเทพ เอกชนมีสิทธิ์เอี่ยว.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
การศึกษาการให้ท่าเรือกรุงเทพ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

by กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ | สุพล ดุรงค์วัฒนา | วิลาสินี ไชยสระแก้ว | พันธุมดี เกตุวันดี.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
การศึกษาการให้ท่าเรือกรุงเทพ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

by กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ | สุพล ดุรงค์วัฒนา | วิลาสินี ไชยสระแก้ว | พันธุมดี เกตุวันดี.

Source: วารสารการพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

8. Journal article
เจ้าท่า ล้างไพ่เส้นทางเดินเรือสีชัง

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ท่าราชวรดิฐ

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
นักวิชาการเฉาะ m แนวฟื้นท่าเรือไทยแนะ ทกท. รื้อระบบเดินตามรอย ทลฉ

by กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ.

Source: วารสารการพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

11. Journal article
การบริการขนส่งภาคเอกชนกับการดำเนินงานของท่าเรือกรุงเทพ

by กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
ท่าเรือน้ำลึกสีชังจะคืนชีพหรือไม่ ภายใต้รัฐบาล ชุดนี้

by เรืองศักดิ์ เชาวรัตน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ความเร่งด่วนของการพัฒนาศักยภาพท่าเรือไทย.

by กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
การประชาพิจารณ์ ผลกระทบของท่าเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่.

by ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Other title: Deep sea port and public participation.Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

15. Journal article
แยกรัฐวิสาหกิจท่าเรือ วงจรเก่า 9 หวนมาอีกแล้วหรือ?

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305