Refine your search

Your search returned 114 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
รัฐบาลถังแตก.

by ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
การใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ.

by ปริชาติ ทองขุนดำ.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

3. Journal article
การวิเคราะห์นโยบายการคลัง โดยใช้มาตรวัดแรงกระตุ้นทางการคลัง

by ชื่นชม ทองเย็น.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

4. Journal article
การใช้นโยบายการคลังภายใต้กรอบของ IMF.

by อมรรัตน์ ปรุงพาณิช.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ทิศทางและกระบวนทรรศน์ นโยบายการคลังในยุคเศรษฐกิจรัดเข็มขัด

by จัตุมงคล โสณกุล, ม.ร.ว, 2486-.

Source: วารสารศุลกากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
ยุทธศาสตร์การบริหารนโยบายการคลัง

by สมชัย สัจจพงษ์, 2504-.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
การบริหารนโยบายการคลัง

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช, 2495-.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2531 [1988]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

8. Journal article
การบริหารการคลังของประเทศ...ที่ผมอยากเห็น.

by กรณ์ จาติกวณิช.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

9. Journal article
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง.

by ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
มาตรการการคลังจัดงบฯวุ่นลดใช้จ่าย-กู้เงินโปะกองทุนฯ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

11. Journal article
การดำเนินนโยบายการคลัง ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

by ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
ทิศทางและกระบวนทรรศน์ นโยบายการคลัง ในยุคเศรษฐกิจรัดเข็มขัด

by จัตุมงคล โสณกุล, ม.ร.ว, 2486-.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

13. Journal article
วินัยการคลัง : งานหินๆ.

by ชุ่มชื่น พูลสวัสดิ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
มาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบทางสังคม.

Source: วารสารกรมบัญชีกลางMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
เป้าหมายการขาดดุลการคลังและการชดเชยดุลการคลังตาม LOI ฉบับที่ 6.

by วิมล ชาตะมีนา | ทวิตม์ ศิริสรรพ์.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305