Refine your search

Your search returned 287 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กฎหมายและนโยบายทางการเงิน ... โจทย์สำคัญที่รัฐบาลใหม่ไม่ควรมองข้าม.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
ข้อคิดการดำเนินนโยบายการเงิน.

by วัชนา สังข์รัศมี.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
มาตรการทางการเงินเข้มงวด ปี 2539 มองอดีตปี 2527.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
นโยบายการเงินภายใต้สภาวะแวดล้อมทางการเงินใหม่

by นวพร เรืองสกุล.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
วิเคราะห์แผนแม่บททางการเงิน.

by เสรี เดชกล้า.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ธปท.ยกเลิกกันสำรอง 30% คลอดมาตรการสกัดเก็งกำไร.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ธปท. ยกเลิกกันสำรอง 30 % คลอดมาตรการสกัดเก็งกำไร.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
แผนแม่บททางการเงิน.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

9. Journal article
เศรษฐกิจ : ตัวเลขทางเศรษฐกิจเร็วๆ นี้สะท้อนถึงการฟื้นตัวระยะยาวจริงหรือ?.

by อารยะ ปรีชาเมตตา.

Source: ชีพจรเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
มาตรการการเงินเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ.

by นันทพล สุดบรรทัด.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
เมื่อรัฐบาลจะเสกกระดาษให้เป็นเงิน 2 ล้านล้านบาท.

by ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

12. Journal article
การดำเนินนโยบายการเงิน ภายใต้ภาวะ Stagfllation.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ทางเลือกกลยุทธ์นโยบายการเงินของไทยในอนาคต : Inflation targeting หรือ Monetary targeting?

by รังสรรค์ หทัยเสรี.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
นโยบายการเงินไทยในปัจจุบัน

by จาตุรงค์ จันทรังษี | พรเพ็ญ สดศรีชัย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับ Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
นโยบายการเงินไทยเดินผิดทางมากกว่า 10 ปี

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305