Refine your search

Your search returned 114 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
คาดการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เปอร์เซ็นต์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
การวิเคราะห์อุปทานการผลิตอ้อย.

by สมพร อิศวิลานนท์.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
การศึกษาผลผลิตข้าวที่ลดลงเนื่องจากน้ำท่วม

by สุวัฒน์ อินทรไทยวงศ์ | วราวุธ วุฒิวณิชย์.

Source: วิศวกรรมสาร มก.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Other title: Study on rice yield reduction due to flooding.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
พ่อค้าข้าวผนึกพลังชาวนาจี้อเมริกาเลิกวิจัยหอมมะลิ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

5. Journal article
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดย ใช้การพัฒนาแบบ Zero Waste Industry.

by สมาน ครอบกระโทก.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ปี 2539 ธัญพืชโลก แนวโน้มขาดแคลน.

Source: วารสารเศรษฐกิจ (ธ.กรุงเทพ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
การรับจำนำผลิตผลเกษตร-หลักเกณฑ์การพิจารณา

by พิพัฒน์ เกื้อสกุล | ศิริชัย ร่างน้อย.

Source: วารสาร ธ.ก.ส.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร.

by สำนักนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
Soft Commodity: แนวโน้มราคา... น่าจะได้แรงหนุนจากสภาวะอากาศแปรปรวนและความต้องการที่เพิ่มขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรของไทย อดีต-ปัจจุบันและประสิทธิผลของนโยบาย มาตรการทางการเกษตรต่อเกษตรกรในภูมิภาค กับการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ.

by ประกาย กิจธิคุณ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
การปรับโครงสร้างทางการเกษตรในเอเชียแปซิฟิค.

by สุดใจ จงวรกิจวัฒนา.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
ถนอม อังคณะวัฒนา ขอเวลานอกเป็น เกษตรกร ชั่วคราว

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

13. Journal article
ข้าวโพดกระป๋องส่งออก.

by บางเขน 1074.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในออสเตรเลีย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
นักปรับปรุงพันธุ์พืช...คนสำคัญของการเกษตร.

by กองบรรณาธิการ (น.ส.พ. กสิกร).

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305