Refine your search

Your search returned 545 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
หลากธุรกิจรับทรัพย์ : ในช่วงฉลองสงกรานต์ปีกุน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ปีใหม่ปี ’50 : คนกรุงฯ วางแผนช้อปของขวัญ 4,800 ล้านบาท…รับปีกุน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
พฤติกรรมผู้บริโภคไทย ยุควิกฤตเศรษฐกิจและมุมมองสู้ปี 2000

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคในการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้การจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์.

by ธีรธรรม เปี่ยมคุณธรรม | กุณฑลี รื่นรมย์.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

5. Journal article
กลลวงอย่าหลงเชื่อ หลากหลายวิธีหลอกผู้บริโภค

by สากล เจรจา.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค จังหวัดสิงห์บุรี.

by วัชรพันธ์ ศรีสวัสดิ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Consumer knowledge, attitudes and behaviors in Changwat Sing Buri..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ผู้บริโภคใน ค.ศ.2000

by กรรณิการ์ ชลิตอาภรณ์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: Language: Thai Publisher: 2535-2536 [1992-1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
หัวอกผู้บริโภคไทย.

by อิฐบูรณ์ อ้นวงษา.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

9. Journal article
เมื่อโลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารไทยควรปรับตัวอย่างไร.

by กนกวรรณ กุลสุวรรณ | จิรภา เหลืองอรุณเลิศ.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
จิตสำนึกผู้บริโภคไทย

by ปฏิคม พลับพลึง.

Source: วารสารคู่แข่งMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

11. Journal article
สคบ.รื้อ ก.ม.เพิ่มเติมสิทธิ์ ลูกค้าซื้อบ้าน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
2548 ปีแห่งพลังผู้บริโภคสานเสียงขานรับ 'ปีจอ'

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
แลก-แจก-แถม รางวัล โฆษญา แบบมี เงื่อนไข กำไร VS เสียดุลของผู้บริโภค

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ผู้บริโภคไทยอยู่ตรงไหน.

by ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
องค์การอิสระผู้บริโภค.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305