Refine your search

Your search returned 15 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคในการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้การจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์.

by ธีรธรรม เปี่ยมคุณธรรม | กุณฑลี รื่นรมย์.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

2. Journal article
ภาพลักษณ์ร้านอาหารไทยในสายตาชาวอเมริกัน.

by วิลาวรรณ แก้วอ่อน | วรวรรณ องค์ครุฑรักษา.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
มุมมองของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าพืชเกษตรอินทรีย์.

by ธีวินท์ นฤนาท.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค.

by สมพล วันต๊ะเมล์ | สราวุธ อนันตชาติ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ความต้องการ ความคาดหวัง และทัศนะของผู้บริโภคเกี่ยวกับศูนย์บริการผู้สูงอายุ

by ทรงศรี สนธิทรัพย์.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ปัจจัยที่ทำให้ยอมรับสินค้าที่มีชื่อตราเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาผู้บริโภคในกรุงเทพ และปริมณฑล.

by ศศิวิมล สุขบท.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: Factors affecting customers' acceptance for products with Thai-language branding : a case study of customers in Bangkok and surrounding areas.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของเกย์ควีนในกรุงเทพมหานคร

by สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ | บัวรัตน์ ศรีนิล.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2530 [1987]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อ"ชื่อสามัญทางยา"(กรณีศึกษา: ยาบรรเทาหวัด).

by วิฏราธร จิรประวัติ | รัตยา โตควณิชย์.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร.

by ณัชชา บางท่าไม้ | ชัยสิทธิ์ นวลจันทร์ | กาญจนา ปรักมาศ | ทัตยา ขำเจริญ | นาฏยา จริตรัมย์ | สรพงษ์ สุขสวัสดิ์.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
รายงานทัศนคติผู้บริโภคต่อการเคหะแห่งชาติ

by วิทยา ด่านธำรงกูล.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2532 [1989]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
การกำหนดบุคลิกภาพตราสินค้าให้สัมพันธ์กับบุคลิกภาพของผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ.

by ตรรกะ เทศศิริ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ยักษ์ใหญ่ของธุรกิจประกันชีวิต

by วิโรจน์ ว่องประเสริฐ.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
พฤติกรรม ทัศนคติของผู้บริโภค กับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในไทย

by ประธาน ไตรจักรภพ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548-2549 [2005-2006]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
คนกรุงคิดอย่างไร..กับเสื้อผ้าแบรนด์ไทย

by ก้องกานต์ สุขพันธุ์ | ชนะ ผาสุกสกุล | ธีรพงศ์ เทพหัสดิน | ผุสดี จิวัชรเดช | วรนุช เตเสถียรวงศ์.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย.

by วรุต ศรีสมัย | สราวุธ อนันตชาติ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305