Refine your search

Your search returned 24 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
อำนาจในการออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคล และระบบคณะกรรมาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส.

by ดิสทัต โหตระกิตย์.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
ก้าวใหม่ของการเมืองในประเทศฝรั่งเศส

by โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2525 [1982]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

3. Journal article
ที่มาของ ฝ่ายขวา สังคมนิยม ตกขอบ เลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสาธาณรัฐที่ 5 ของฝรั่งเศสเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเมือง.

by ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Amendement of the 5th republic constitution to reform political institution.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
การปฏิรูปการเมืองฝรั่งเศส ข้อคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2497- | ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ยุคเสื่อมของสังคมนิยมฝรั่งเศส

by พูนทรัพย์ วัธนวงส์ศิริ.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

7. Journal article
เรื่องยุ่งยากของพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส

by พิชัย วาศนาส่ง, 2472-.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

8. Journal article
ประชาชนลุกขึ้นสู้เพื่อสวัสดิการสังคม

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
วันชี้ชะตาพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส

by ทรงพล อวัยวานนท์.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

10. Journal article
เจตนารมณ์ของสาธารณรัฐที่ห้าของฝรั่งเศส

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
การประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศฝรั่งเศส.

by สุคนธา ศรีภิรมย์ [ผู้แปลและเรียบเรียง.].

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

12. Journal article
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส สาธารณรัฐที่ 5

by เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2519 [1976]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

13. Journal article
เลือกตั้งเมืองน้ำหอมชี้ชะตายุโรปเดียว

by โต๊ะข่าวต่างประเทศ.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
การจัดทำกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541-2542 [1998-1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305