Refine your search

Your search returned 1538 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผ่าโครงสร้างภาษีรถยนต์รอบสอง กันเงินขาดมือ-พัฒนาประเทศสะดุด

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
การประเมินกรณี หายอดขายของนิติบุคคลไม่ได้

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
ข้อคิดอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กับการหยิบยกประเด็นที่ไม่มีการประเมินขั้นวินิจฉัย

by พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
การขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

5. Journal article
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีอำนาจวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์เสียภาษีเพิ่มหรือไม่?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
อัตราภาษี รัษฎากรกับการวางแผนภาษี.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
9 กลยุทธ์ในการวางแผนภาษี. (ตอนที่ 1)

by ฤกษ์ฤทธิ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

8. Journal article
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีผลต่อการจัดเก็บภาษีอย่างไร

by พายุ สุขสดเขียว.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

9. Journal article
เขตปลอดอากร เขตปลอดภาษี.

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

10. Journal article
มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารกรมบัญชีกลางMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
คุณธรรมกับการวางแผนภาษี.

by จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
10 ประเด็นปัญหาภาษีอากรที่นักบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ.

by สมเดช โรจ์นคุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 6).

by สุวรรณ วลัยเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
สิทธิประโยชน์ในทางภาษี ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทย.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

15. Journal article
การวางแผนภาษีที่ศาลไม่ยอมรับ (1)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305