Refine your search

Your search returned 541 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้อพิจารณา การยื่นแบบและคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี.

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

2. Journal article
ปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

3. Journal article
การหักรายจ่ายค่ารับรอง ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

by ศุภโชค ยิ้มประเสริฐ.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่า ใครเป็นผู้รับการอุทธรณ์การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

by ปริญญา ดีผดุง.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

5. Journal article
ลดภาษีเงินได้

by ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ค่าปรับและดอกเบี้ยจากการผิดสัญญา กับการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
ปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบบัญชีปี 2553.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

8. Journal article
รายได้ของผู้ประกอบการ ที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
คำวินิจฉัยของกรมสรรพากรเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตอน 2

by อาภรณ์ นารถดิลก.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

10. Journal article
รู้จักและเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

by ธีระพล ตันพานิช.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

11. Journal article
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน้าที่ของประชาชนทุกคน

by สุนันท์ ธีระวัฒนา.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
มาตรการในการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ประชาชน

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

13. Journal article
ปัญหาการหักค่าลดหย่อนสำหรับบุตรของสามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของผู้มีเงินได้

by พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

Source: Tax & business law magazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ถึงเวลาปฎิรูปภาษีเงินได้ในประเทศไทยหรือยัง

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

by วิชิต วัชรานุกูร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305