Refine your search

Your search returned 16 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก.

by จารุภา วงศ์ช่างหล่อ | พัชรี ดวงจันทร์ | อังศินันท์ อินทรกำแหง.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017]Other title: Influencing Factors to Individual and Family Self-Management Behavior of First-time Postpartum Mother..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ภูมิปัญญาการอยู่ไฟ.

by อุษา กลิ่นหอม | อรจิรา ทองสุกมาก.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

3. Journal article
ความพึงพอใจในภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงหลังคลอด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

by เปรมา กิจรานันทน์ | ศิริลักษณ์ ศุภปิติพร.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Body image satisfaction and related factors in postpartum women at King Chulalongkorn Memorial Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
กระตุ้นมดลูกให้เข้าอู่ด้วยการ "อยู่ไฟ".

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการทำหน้าที่ตามบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่นระยะหลังคลอด.

by ปราลีณา ดำนงค์ | พัชราพร เกิดมงคล | ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ | พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ | นฤมล เอื้อมณีกูล.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The effectiveness of maternal role promotion program among postpartum adolescent mothers..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสตรีหลังคลอดที่มีภาวะปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจาม.

by สมใจ เนียมหอม.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Nursing Process in Caring for Postpartum Mothers with Stress Urinary Incontinence.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

7. Journal article
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะแรกหลังคลอด : ประสบการณ์ของมารดา.

by สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง | พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม | ชญาดา สามารถ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Breastfeeding problem in early postpartum period : mother’s experiences.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

8. Journal article
การนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบด้วยสมุนไพร : ประสิทธิผลในการลดอาการปวดหลังระยะหลังคลอด.

by สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย | พัสราภรณ์ ศุภวงศ์วรรธนะ | เรขาวรีย์ ประพันธ์โรจน์ | ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ | สิริกานต์ ภูโปร่ง | สุรางค์ วิเศษมณี | ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร | ทวี เลาหพันธ์ | สุภาวดี หนองบัวดี | พรรณี หาญคิมหันต์ | อัครินทร์ นิมมานนิตย์ | ดอกไม้ วิวรรธมงคล.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Court-type Traditional Thai Massage and Hot Herbal Compress : Effectiveness in Relieving Early Postpartum Backache.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมารดาที่ให้นมทารกที่มาตรวจหลังคลอด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

by สินาพร วิทยาวนิชชัย | ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Prevalence of postpartum depression and associated factors among nursinf mothoers at King Chulalongkorn Memorial hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว.

by กุสุม พฤกษ์ภัทรานนท์ | ปรียา หนูสม.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Factors related to post-delivery mothers' determination to feed their babies only by breastfeeding.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

11. Journal article
สตรีที่โลกลืม.

by ประมวล มณีโรจน์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน : กรณีศึกษาชุมชนมอญ วัดหงษ์ปทุมาวาส จังหวัดปทุมธานี.

by กุสุมา ศรียากูล.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Traditional wisdow for post partum women health care : a case study of Mon community, Wat Hong Pathumavas, Pathumthani province..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การศึกษาประสิทธิผลการทับหม้อเกลือในการดูแลหญิงหลังคลอด.

by เอื้อมพร สุวรรณไตรย์ | ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย | สุรางค์ วิเศษมณี | ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ | ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร | ประวิทย์ อัครเสรีนนท์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: The efficacy of hot salt pot compression in postpartum women: a randomized controlled trial.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

14. Journal article
ความผาสุกด้านจิตวิญญาณของแม่หลังคลอดซึ่งเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่บ้าน.

by วรุณวรรณ ผาโคตร.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Spiritual well-being of post partums breast-feeding mothers at home.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อการสอนระหว่างสื่อวีดิทัศน์กับภาพพลิก ในด้านความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวหลังคลอดและทักษะการให้นมมารดาของสตรีหลังคลอด.

by มัทนา สังวาลย์ | นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Comparative study on the effectiveness of two teaching medias : use of video and use of flip chart instructions on the knowledge of postpartum women for postpartum practices and breastfeeding skills.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305