Refine your search

Your search returned 50 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
หลักเกณฑ์การยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
คลังปรับเกณฑ์ BIBF ใหม่ หวังพัฒนาคุณภาพธุรกิจ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
เลื่อนวันขอ BIBF เป็น 15 ธ.ค. แบงก์ต่างชาติเสนอ 30 ราย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
สมรรถนะสถาบันการเงินไทยในเวทีแข่งขันระดับนานาชาติ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

by ชวลิต ธนะชานันท์, 2473-2552.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ธปท.เพิ่มแรงจูงใจ BIBF.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ยกฐาน = BIBF : ผลกระทบต่อระบบธนาคารไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
ระบบแบงก์ปรับตัวใหญ่ รับBIBFs.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
บีไอบีเอฟ ยอดวูบ 42 เหตุลูกค้าแปลงดอลล์เป็นบาท

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ใครจะเป็นผู้ชนะแบงก์ใหม่

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
กิจการวิเทศธนกิจ

by ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

12. Journal article
ธ.นครธนยื่นขอทำธุรกิจ BIBF ตั้ง 3 สายงานรองรับบริหาร.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
สินเชื่อ IBFs หลังวิกฤตการณ์ทางการเงิน.

by บริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจการเงิน.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

14. Journal article
BIBF : ประตูสู่การพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการเงินของไทย.

Source: ซีพีปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305