Refine your search

Your search returned 71 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลพวงจากสงครามอ่าวเปอร์เซีย

by ทรงพล อวัยวานนท์.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

2. Journal article
สงครามเป็นเรื่องร้ายกาจ สันติภาพที่เลวอาจเลวยิ่งกว่า

by กำพล นิรวรรณ.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
สงครามอ่าวเปอร์เซีย

by นงลักษณ์ เมืองนิล, นาวาเอกหญิง.

Source: นาวิกาธิปัตย์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
ภัยหลังเสร็จสงครามอ่าวการก่อการร้ายจะกลับมา

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
โลกทัศน์

by นรนิติ เศรษฐบุตร.

Source: เส้นทางเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
สงครามอ่าวเปอร์เซีย สงครามสั่งสอนหรือสงคราม สอนสั่ง

by สาโรจน์ ชุณหเรืองเดช.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ปฏิบัติการจิตวิทยา ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

8. Journal article
สงครามโลกหรือสันติภาพ เลือดหรือน้ำลาย?? ใครจะรู้หัวใจ บุช-ซัดดัม เทห์ จงคดีกิจ, โอฬาร สุขเกษม, ประหยัด เวศนารัตน์, เรืองยศ จันทรคีรี

by เท่ห์ จงคดีกิจ | โอฬาร สุขเกษม | ประหยัด เวศนารัตน์ | เรืองยศ จันทรคีรี.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
บันทึกสงคราม ตำนานพายุทะเลทราย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
โลกทัศน์

by นรนิติ เศรษฐบุตร.

Source: เส้นทางเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
เบื้องลึกวิกฤติอ่าวเปอร์เซีย

by จรัญ มะลูลีม.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
สงครามอ่าว จุดแข็งของผู้ชนะและจุดอ่อนของผู้แพ้

by ณรงค์ นาคธน, น.อ.

Source: นาวิกาธิปัตย์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
สงครามอ่าวเปอร์เซีย สงครามในอนาคต

by ไกรวุธ วัฒนธรรม, น.อ.

Source: นาวิกาธิปัตย์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: Language: Thai Publisher: 2543-2544 [2000-2001]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
ซัดดัมกระหยิ่มเส้นตายสหประชาชาติเดินเกมทูต สลายพันธมิตร

by โต๊ะข่าวการเมือง.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
มูลเหตุแห่งศึกสงครามอ่าว อุทาหรณ์ของผู้นำเผด็จการ

by กำแหง นิรวรรณ.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305