Refine your search

Your search returned 74 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
พญาอินทรีตัวใหม่ สายพันธุ์เดโมแครต

by สาโรจน์ ชุณหเรืองเดช.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

2. Journal article
ระบบการจัดระเบียบการเงินในการเลือกตั้งของคณะกรรมการกิจการทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา

by ไพฑูรย์ โพธิสว่าง.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2530 [1987]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

3. Journal article
ยุทธศาสตร์การเมืองสหรัฐฯ

by พิชัย วาศนาส่ง, 2472-.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

4. Journal article
องค์การฝ่ายปกครองและการควบคุมทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2527 [1984]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
เกมสร้างคะแนนนิยมของคลินตัน

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

6. Journal article
Filibuster

by ปกป้อง จันวิทย์.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
1 ปี คลินตัน

by กองบรรณาธิการ (พบโลก).

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

8. Journal article
พญาอินทรีพลิกกระบวนท่ารับวิกฤต

by สาโรจน์ ชุณหเรืองเดช.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
กลยุทธ์ใหม่ของคลินตัน หลังเคโมแครตปราชัยเลือกตั้ง

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

10. Journal article
The world Supremacy Leader : กว่าจะได้เป็น... ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา.

by ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

11. Journal article
ประชาธิปไตยสองระบบ

by ลินซ์, ฮวน เจ.

Source: เสรีภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
ริพับลิกันย้อนรอบการเมืองสหรัฐ ล้มเดโมแครตครืนใหญ่หงายทั้งสภา

by สุพิน ลักษณ์นารากุล.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการปกครองระบบประธานาธิบดี

by กฤตติกา ยุวนะเตมีย์.

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

14. Journal article
คลินตัน 2 เหล้าใหม่ในขวดเก่า?

by โต๊ะข่าวต่างประเทศ.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
สภาพการเมืองอเมริกาช่วงนี้

by เกษม อัชฌาสัย.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305