Refine your search

Your search returned 17 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
แนวทางการพัฒนางานด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรกรรม.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ความสำคัญของมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค.

by ประกาย กิจธิคุณ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตร.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
โครงการพัฒนา-ยกระดับมาตรฐานสินค้าเข้าฉลุย สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรส่งออกไทยไปได้ประโยชน์เพียบ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
สรุปแนวทางลดความซ้ำซ้อนการออกมาตรฐานสินค้าเกษตร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยสู่สากล.

by เมทนี สุคนธรักษ์ | กองบรรณาธิการ (For Quality) [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: For QualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

6. Journal article
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรส่งออก.

by อุบลรัตน์ บางยี่ขัน.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
จีเอพี : คำที่เกษตรต้องรู้จัก.

by วิสุทธิ์ สุวรรณมณี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
GAP...จุดเริ่มต้นของอาหารปลอดภัย.

by กองบรรณาธิการ (น.ส.พ. กสิกร).

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Source: วารสารจาร์พาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS).Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
GTZ ผนึกกำลังสภาหอการค้าฯ และสถาบันมาตรฯ เยอรมนี พัฒนาคุณภาพ Thai GAP ให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก.

by สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมนี.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
มาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร.

by ภาภัทร จินดา.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
สัญลักษณ์. (ตอนที่ 1)

by กองบรรณาธิการ (น.ส.พ. กสิกร).

Source: น.ส.พ.กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
Central Lab Thai ประตูเปิดสู่มาตรฐานอาหารโลก.

by วิวัฒน์ วินิจฉัยกุล | กองบรรณาธิการ (For Quality) [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: For QualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

14. Journal article
มกอช"เราจะเป็น Knowledge Basd Regulatory Body ของอุตสาหกรรมอาหาร-เกษตร"

by สุนทรี เกตุคง.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
เครื่องหมาย Q คืออะไร.

by มยุรา ปรารถนาเปลี่ยน.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305