Refine your search

Your search returned 18 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ ภาษี และ อนุสัญญาภาษีซ้อน.

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีซ้อนระหว่างประเทศ.

by ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก.

Source: วารสารการพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

3. Journal article
ประเทศไทยกับอนุสัญญาภาษีซ้อน.

by กฤตศิลป์ กนกนาก.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2526 [1983]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
สถานประกอบการถาวรกรณีโครงการก่อสร้าง โครงการประกอบหรือโครงการติดตั้งตามอนุสัญญาภาษีซ้อนไทย-ญี่ปุ่น.

by พล ธีรคุปต์.

Source: วารสารนิติศาตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
E-Commerce ตามกฎหมายอังกฤษและตามอนุสัญญาภาษีซ้อน.

by ธนะศักดิ์ จรรยาพูน.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
หลักทั่วไปเกี่ยวกับอนุสัญญภาษีซ้อน.

by กฤตศิลป์ กนกนาก.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2532 [1989]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
หลักทั่วไปเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน.

by กฤตศิลป์ กนกนาก.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2532 [1989]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
บริษัทต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญภาษีส้อนอย่างไร?.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2532 [1989]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

9. Journal article
รู้จักกับอนุสัญญาภาษีซ้อน

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Source: ผู้จัดการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
การปฏิบัติเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน.

by ธานี สกลวิทยานนท์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

11. Journal article
สถานประกอบการถาวร.

by เสรี วัฒนวรางศิกูร.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2527 [1984]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
อนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากเงินได้.

by กฤตศิลป์ กนกนาก.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2529 [1986]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
คำอธิบายหลักการสำคัญ ของอนุสัญญาภาษีซ้อนไทย-ฝรั่งเศส

by ธนภณ แก้วสถิตย์ | เสาวคนธ์ มีแสง.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

14. Journal article
ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในยุค AEC : กลยุทธการใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement) ตอนจบ.

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

15. Journal article
มาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษี.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Anti-tax avoidance measure..Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305