Refine your search

Your search returned 50 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เมื่อจิงโจ้โล้สิงโต

by ทรงพล อวัยวานนท์.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

2. Journal article
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งประเทศอังกฤษ

by เอส ดี.

Source: กินรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai, English Publisher: 2539 [1996]Other title: A day in the life of Thailand.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
พลิกปูม เมนูประวัติศาสตร์ ถวายเลี้ยงควันเอลิซาเบธ 24 ปี ที่ย้อนคืนมาอีกครั้ง

by จารึก รัตนบูรณ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
150 ปี สนธิสัญญาเบาว์ริง : บทสนทนาอันไม่รู้จบ.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

5. Journal article
หลักฐานใหม่ แฉกลลวงอังกฤษ "สัญญาลับ" ระหว่างกษัตริย์ ทางออกที่ไม่มีทางเลือก.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
สื่อมวลชน ชนวนความขัดแย้งระหว่างรัฐบาล มาเลเซีย-อังกฤษ

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
อังกฤษกับอินเดีย 50 ปี ภายหลัง.

by ไรท์, ไมเคิล, ค.ศ. 1940-2009.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Other title: Britain in India, 50 Years Later..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ความบาดหมาง จีน-อังกฤษ เกี่ยวกับฮ่องกง

by สุเรษฐ บัวชาติ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

9. Journal article
อังกฤษ-ไทย ศูนย์กลางยุโรป-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
หม่อมราโชทัยตื่นของประหลาดใน "นิราศลอนดอน".

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2561 [2018]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

11. Journal article
เบื้องหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง ความล้มเหลวเชิงนโยบายของอังกฤษ.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประเทศไทยจากกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษ.

by รัตนา เตชามหาชัย.

Source: โดมทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
330 ปี คณะทูตสยามไปอังกฤษและฝรั่งเศส พ.ศ. 2227 (ค.ศ. 1684) และ 130 ปี ในการก่อตั้งสถานทูตสยามถาวรที่กรุงลอนดอนและกรุงปารีส.

by สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
จากแฟ้มนักวิจัย : จากอินเดียออฟฟิซ เอกสารใหม่เกี่ยวข้องกับไทยสู่เมืองไทย.

by วารุณี โอสถารมย์.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535-2536 [1992-1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
อังกฤษ กับ องค์การตลาดร่วม

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2518 [1975]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305