Refine your search

Your search returned 574 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ยุทธศาสตร์เกษตร : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และความปลอดภัยของผู้บริโภค.

by ประกาย กิจธิคุณ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ที่สุโขทัย.

by พรรณนีย์ วิชชาชู.

Source: น.ส.พ.กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
สร้างโอกาสและศักยภาพให้กับเกษตรกรภาคอีสาน.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของเกษตรกรไทย.

by ประกาย กิจธิคุณ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ครัวไทยเป็นครัวโลกได้จริงหรือ?

by ลำใย กาหลง.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
ความเป็นไทยที่เป็นไท

by จุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
เกษตรเชิงทดลองของเกษตรรุ่นใหม่พึ่งตนเองได้ในพื้นที่ 5 ไร่.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
โครงสร้างใหม่การเกษตรความคิดดีวิธีการเดิม?

by เสรี พงศ์พิศ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
เกษตรผสมผสานแบบประณีต ทางรอดของเกษตรกรรายย่อย

by เพียรเลิศ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ปรับระบบเกษตรและแหล่งน้ำขนาดเล็ก ทางออกของภัยแล้ง-น้ำท่วม

by ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
อนาคตการเกษตรไทย จะไปทางไหนดี โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

by สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เกษตรกรรมทันสมัย.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
บทบาทแหนแดงในนาข้าวผสมผสานการเลี้ยงเป็ด.

by ทาคาโอะ ฟูรูโน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library;Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

14. Journal article
สภาการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ของภาครัฐบาล ภาคเกษตรกร และภาคธุรกิจเอกชน

by รัชนี อังตระกูล.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2532 [1989]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

15. Journal article
ส่งท้ายปีเก่า

by จุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305