Refine your search

Your search returned 67 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เกษตรไทยยั่งยืน.

by จินตน์กานต์ งามสุทธา.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
แผนฯ 8 : แผนฆาตกรรมเกษตรยั่งยืน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
การเกษตรแบบทฤษฎีใหม่

by เกษม พวงจิก.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Other title: A new theory of agriculture.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
เกษตรอินทรีย์...วิถีแห่งปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน.

by ไอดิน กลิ่นหญ้า.

Source: ผู้นำท้องถิ่น Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
แนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (Sustainable agricultural Development)

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
Comfortable medicine จากเกษตรกรรมยั่งยืน.

by นคร ลิมปคุปตถาวร.

Source: ชีวจิต Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการทำการเกษตรแบบยั่งยืน.

by โสภิณ ทองปาน.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
ชุมชนพลังงานพึ่งตนเอง.

by กองบรรณาธิการ (เกษตรกรรมธรรมชาติ).

Source: เกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
บ้านประหยัดโลก ลดการใช้พลังงาน พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน.

by นัทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2555 [2012] Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ปลูกพืช 7 ระดับ ผลิตปัจจัยดำรงชีพ สร้างประกันสังคมที่ยั่งยืน.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
ทางเลือกสู่เกษตรแบบยั่งยืนในภาคกลาง.

by ทิวา จันทร์สวย.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
เกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืช 3 ระยะหายจน (ตอนที่ 2-3)

by ทอง ธรรมดา.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library;Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
ทำเกษตรแบบพอเพียงสร้างความสมดุลสู่ธรรมชาติ.

by มนตรี บุญจรัส.

Source: ประชาคมท้องถิ่น Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2016]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
เกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืช 3 ระยะ หายจน (ตอนที่ 1)

by ทอง ธรรมดา.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library;Professor Direck Jayanama Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
ยุทธศาสตร์เกษตร : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และความปลอดภัยของผู้บริโภค.

by ประกาย กิจธิคุณ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305