Your search returned 7 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สวนส้มเวียงเชียงรุ้งเชียงราย ความสุขในบั้นปลายของพ่อเลี้ยง ณรงค์ วงศ์วรรณ

by ปฐวี.

Source: วารสารเคหการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

2. Journal article
สิบสองพันนา เชียงรุ่ง ในกระแสการท่องเที่ยว

by อุดร วงษ์ทับทิม.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
บันทึกผู้ผ่านทาง เชียงรุ่งยูงรำแพนแห่งสิบสองพันนา/ ภาพโดย สุรินทร์ มุขศรี.

by สุมิตรา จันทร์เงา | สุรินทร์ มุขศรี.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
ตามรอยอารยธรรม ลำน้ำสายวัฒนธรรมจากเชียงรุ่งถึงคุณหมิง.

by กานน.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ทวนน้ำโขงไปสืบรากเหง้าเผ่าไทย ที่เชียงรุ่งแห่งสิบสองปันนา.

by ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-.

Source: อนุสารอ.ส.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
3,000 กิโลเมตร บนความใฝ่ฝันสู่ถนนสายสันติภาพ รายงานสำรวจเส้นทางแรลลี่มิตรภาพ เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-คุนหมิง

by เชน อิสรฌาน.

Source: อนุสาร อ.ส.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

7. Journal article
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อชุมชนชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การเกิดขึ้นของตลาดจีนและการตอบสนองของคนในท้องถิ่นเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

by พิทยา ฟูสาย.

Source: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The impact of globalization on border community in Greater Mekong Sub-region (GMS) : the emergence and response to Chinese market in Mueang Houay Xai, Lao PDR..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305