Refine your search

Your search returned 46 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การปรับปรุงระบบกฎหมายภาษีและการให้เช่าแบบลีสซิง.

by สุเมธ ศิริคุณโชติ.

Source: วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
ปัญหาการเสียภาษีเงินได้และภาษีโรเรือนและที่ดินของผู้ให้เช่าโรงเรือน

by พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
สัญญาต่างตอบแทนพิเศษ กับภาษีอากรฝ่ายสรรพากร

by วรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
ปัญหาภาษีในรายจ่าย "ค่าเช่า"ต้องห้าม...สรรพากรกำลังดูอยู่.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

5. Journal article
เช่าทรัพย์ กับภาษีอากร.

by มงคล ขนาดนิด | ชลีวรรณ กัจฉัปนันทน์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
การวางแผนภาษีธุรกิจห้องเช่า.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

7. Journal article
Leasing กับภาระภาษีอากร.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

8. Journal article
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ มีภาระภาษีอากรอย่างไร

by นพดล อิ่มกระจ่าง.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
10. Journal article
อำนาจประเมินภาษีกรณี “การให้เช่าทรัพย์สิน” ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร วิเคราะห์ประเด็นการตีความกฎหมายภาษีอากร.

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: Full Text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
12. Journal article
ภาระภาษีของการให้เช่าช่วง กับ การโอนสิทธิการเช่า

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
ให้เช่าทรัพย์สินเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง.

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ข้อสังเกตเกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง.

by ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล.

Source: วารสารข่าวกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

15. Journal article
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ มีภาระภาษีอากรอย่างไร

by นพดล อิ่มกระจ่าง.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305