Refine your search

Your search returned 205 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เอเชียจากการแข่งขันสู่ความร่วมมือ

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

2. Journal article
กลุ่มเศรษฐกิจจะพาเอเชียไปทางไหน ขัดแย้งหรือร่วมมือ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
ข้อมูลภูมิหลังกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ BIMST-EC.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

4. Journal article
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

5. Journal article
เอเชียตะวันออกบนเส้นทางสู่การเป็นประชาคม.

by ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ.

Source: Japan watch projectMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: East asia on a road toward a community..Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน สถานการณ์และแนวโน้ม

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

7. Journal article
AEC.

by ศิวโรจน์ สายแวว.

Source: Marketeer Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

8. Journal article
AFTA the first step toward ASEAN economic integration

by Chiyong Satjipanon.

Source: สราญรมย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

9. Journal article
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กรอบของเอเปก.

by สีดา สอนศรี.

Source: วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

10. Journal article
เอเปคกับกระทรวงการคลัง.

by วันทนีย์ บุญญเดช | สุขุมาลย์ ลัดพลี.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ปัญหาเส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ บทสะท้อนความจริงใจของไทย

by ดารากา วุฒิพงศ์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

12. Journal article
นายกฯ ชวนได้อะไรมาบ้างจากเอเปก

by มาโนช ชอบทำดี.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

13. Journal article
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาภาคใต้ตอนล่าง

by นพพร อัจฉริยวนิช.

Source: สราญรมย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

14. Journal article
North Asian Trade Zone อีกก้าวของเอเซียเหนือที่น่าจับตามอง.

Source: สรุปข่าวธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

15. Journal article
ปัญหาของมาเลเซียในการประชุมสุดยอด APEC

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305