Refine your search

Your search returned 375 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เส้นทางของเอเซียแปซิฟิก

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
ลุ่มน้ำโขง 2000 ปลายทางสีรุ้ง มุ่ง อุษาคเนย์

by ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-.

Source: อนุสาร อ.ส.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

3. Journal article
รัฐแรกเริ่มและรัฐจักรวรรดิ์ในประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้.

by พจนา ฤทธิรงค์.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
การเลือกท่าเรือที่เหมาะสมเป็นท่าเรือศูนย์กลางการขนถ่ายตู้สินค้าระหว่างลำเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

by จินต์ พันธุ์ชัย | สถาพร โอภาสานนท์.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
การซื้ออาวุธทันสมัยของกลุ่มประเทศอาเซียน ฤาจะเป็นการแข่งขันอาวุธ

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

6. Journal article
เปิดโลกทัศน์ สื่อมวลชนอาเซียน

by โต๊ะข่าวต่างประเทศ.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

7. Journal article
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้การขยายอำนาจทางทหาร ยุคหลังสงครามเย็น

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
สังคมนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

by วิทยา สุจริตธนารักษ์.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
เวทีอัยการอาเซียน.

by Aye, Koy Thi.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: Asean prosecutor forum.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

by สายันต์ ตันพานิช.

Source: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ความยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญภายใต้ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558

by ปัญญา อุดชาชน.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

12. Journal article
ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-จีน (ตอนที่ 2)

by สุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
เขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง : คลื่นลูกที่สามของเศรษฐกิจไทย.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
ความยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญภายใต้ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558

by ปัญญา อุดชาชน.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
South Asia's Overland Sub-regional road connectivity pacts : from 'looking East' to linking East เชื่อมถนนเอเชียใต้ กับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

by กองบรรณาธิการ (Logistics Thailand).

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305