Refine your search

Your search returned 15 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความยุติธรรม...บนหยดเลือดและคราบน้ำตา...

by หนุ่ม เมืองน้ำดำ.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

2. Journal article
ความรับผิดของแพทย์เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางการแพทย์.

by มธุ บุษยรัตน์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

3. Journal article
กรณีศึกษาการฟ้องร้องแพทย์กรณี "ดอกรัก"

by ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ทำยาตกแตกหมอไม่รับผิดชอบ.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
กฎหมายกับการปฏิบัติงานของแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ.

by บรรหาร กำลา.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

6. Journal article
แพทย์ควรติดคุกหรือไม่.

by ประเวศ วะสี, 2474- | จุฬารัตน์ ยะปะนัน [ผู้รวบรวม.].

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

7. Journal article
ปัญหาความรับผิดทางอาญาในการกระทำโดยประมาทของแพทย์.

by ปานรวี ชีวิตโสภณ.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

8. Journal article
Thailand's justice administration and medical lawsuits.

by Suthee Usathaporn | Chardsumon Prutipinyo.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English, Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: กระบวนการยุติธรรมกับการฟ้องคดีทุรเวชปฏิบัติทางการแพทย์.Online access: เอกสารฉับบเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

9. Journal article
วิเคราะห์คำพิพากษาคดีจำคุกแพทย์โรงพยาบาลอำเภอร่อนพิบูลย์.

by สุรินทร์ ทองมา.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

10. Journal article
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา : การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์. (ตอนที่ 2).

by ธนะชัย ผดุงธิติ.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Medical Malpractice Professional Liability.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
การดำเนินคดีทุรเวชปฏิบัติที่เป็นคดีอาญาในประเทศไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ.

by ธัญญธร อินศร.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2551 [2008]Other title: THAILAND CRIMINAL MALPRACTICE PROSECUTION : A COMPARATIVE STUDY WITH THE UNITED STATES OF AMERICA AND ENGLAND..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

12. Journal article
ทำอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้อง เมื่อถูกฟ้องควรทำอย่างไร.

by อนงค์ เพียรกิจกรรม.

Source: เวชสารแพทย์ทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
แนวทางการไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีร้องเรียนด้านการรักษาพยาบาล.

by จันทร์พร จันทร์สิน | เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล | สุรชาติ ณ หนองคาย | วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-.

Source: วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2551 [2008]Other title: Guideline for conflict management of state hospitals in Samutprakarn province : case study of claims health care services.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
แพทย์กับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157.

by สุรินทร์ ทองมา.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

15. Journal article
ปัญหาวิชาชีพ"แพทย์" : กรณีคนไข้กับหมอ/หมอกับสรรพากร.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305